Subjectes de propietat intel·lectual

És necessari distingir entre els subjectes dels drets d'autor i els subjectes dels altres drets de propietat intel·lectual (coneguts també com a drets afins, connexos o veïns):

Subjectes dels drets d'autor:

Es considera autor a la persona natural que crea alguna obra literària, artística o científica. Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'invente en el futur. La propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel sol fet de la seua creació.

La condició d'autor té un caràcter irrenunciable; no pot transmetre's intervivos ni mortis causa, no s'extingix amb el transcurs del temps, així com tampoc no entra en el domini públic ni és susceptible de prescripció.

Subjectes dels altres drets de propietat intel·lectual:

  • Artistes intèrprets o executants. S'entén per això la persona que representa, canta, llegix, recita o interpreta en qualsevol forma una obra. A aquesta figura s'assimila la de director d'escena i d'orquestra.
  • Productors de fonogrames. Persona natural o jurídica, que amb la seua iniciativa i baix la seua responsabilitat es realitza per primera vegada la fixació exclusivament sonora de l'execució d'una obra o d'altres sons.
  • Productors d'enregistraments audiovisuals. Persona natural o jurídica que té la iniciativa i assumix la responsabilitat de l'enregistrament audiovisual.
  • Entitats de radiodifusió. Persones jurídiques baix la responsabilitat organitzativa i econòmica de les quals es difonen emissions o transmissions.
  • Creadors de meres fotografies. Persona que realitza una fotografia o una altra reproducció obtinguda per un procediment anàleg, quan ni una ni l'altra no tenen el caràcter d'obres protegides al llibre I de la Llei de propietat intel·lectual.
  • Protecció de determinades produccions editorials. Fa referència a les obres inèdites en domini públic i a determinades obres no protegides per les disposicions del llibre I del TRLPI.
Subir