Drets de la propietat intel·lectual

Drets

Pel que respecta als drets que conformen la propietat intel·lectual es distingixen els drets morals i els drets patrimonial:

 • Drets morals:Salto de líneaDavant els sistemes de tall anglosaxó, la legislació espanyola és clarament defensora dels drets morals, reconeguts per als autors i per als artistes intèrprets o executants. Aquests drets són irrenunciables i inalienables, acompanyen l'autor o l'artista intèrpret o executant durant tota la seua vida i als seus hereus o drethavents a la mort d'aquells. Entre aquests destaca el dret al reconeixement de la condició d'autor de l'obra o del reconeixement del nom de l'artista sobre les seues interpretacions o execucions, i el d'exigir el respecte a la integritat de l'obra o actuació i la no alteració d'aquestes.
 • Drets de caràcter patrimonial:Salto de líneaCal distingir entre:Salto de línea
  • Drets relacionats amb l'explotació de l'obra o prestació protegida, que alhora se subdividixen en drets exclusius i en drets de remuneració:Salto de línea
   • Els drets exclusius són aquells que permeten al seu titular autoritzar o prohibir els actes d'explotació de la seua obra o prestació protegida per l'usuari, i a exigir d'aquest una retribució a canvi de l'autorització que li concedisca.
   • Els drets de remuneració, a diferència dels drets exclusius, no faculten el seu titular a autoritzar o prohibir els actes d'explotació de la seua obra o prestació protegida per l'usuari, encara que si obliguen a aquest al pagament d'una quantitat dinerària pels actes d'explotació que realitze, quantitat que és determinada, bé per la llei o en el seu defecte per les tarifes generals de les entitats de gestió.
  • Drets compensatoris, com el dret per còpia privada que compensa els drets de propietat intel·lectual deixats de percebre per raó de les reproduccions de les obres o prestacions protegides per a ús exclusivament privat del copista.
Subir