Volver

Exclusions de la Garantia de l'Estat

La garantia de l'Estat no cobrix la destrucció, pèrdua, sostracció o dany de les obres a causa de:

  • Vici propi o qualitat intrínseca del bé objecte de garantia.
  • El simple transcurs del temps.
  • L'acció o omissió deliberada del cedent de l'obra, els seus empleats o agents.
  • Confiscació, retenció, embargament de l'obra o mesura similar instada per un tercer i acordada per l'órgan competent.
  • Explosió nuclear.

Tot allò que no aparega recollit en les exclusions anteriors queda implícitament inclòs o cobert per garantia de l'Estat (els danys per actes terroristes sí que s'hi inclouen).

Subir