Definició de Garantia de l'Estat

Garantia de l'Estat és un sistema d'assegurança pública pel qual l'Estat espanyol assumix el compromís d'assegurar béns d'interés que se cedisquen temporalment per a la seua exhibició pública en algunes institucions organitzadores.

Garantia de l'Estat protegix aquestes obres davant la possible destrucció, pèrdua, sostracció o dany que puguen tindre en el període comprés entre el préstec de l'obra i el moment de devolució al seu titular mitjançant una modalitat d'assegurança denominada "clau a clau", que cobrix els riscos des del moment de la recollida de l'obra al seu lloc d'origen fins a la devolució al lloc designat pel prestador, incloent per tant transport i estada.

La cobertura proporcionada pel sistema de garantia de l'Estat opera de forma idèntica a una pòlissa d'assegurança estesa per una companyia asseguradora, i cobrix tots els riscos que puguen afectar les obres assegurades.

Legislació relativa a garantia de l'Estat

  • Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. Disposició addicional novena. (PDF: 73.5 kB)
  • Reial decret 1680/1991, de 15 de novembre, sobre garantia de l'Estat per a obres d'interés cultural. (PDF: 73.5 kB)
Subir