Volver

Procediment per a la importació de béns culturals

Els béns mobles la importació dels quals s'haja fet legalment i estiga degudament documentada poden optar per una d'estes dues possibilitats:

 • Sol·licitar a la comunitat autònoma competent que els béns esmentats siguen inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles o siguen declarats Béns d'Interés Cultural.Salto de líneaUna vegada que els béns siguen inclosos a l'Inventari General o declarats Béns d'Interés Cultural, en el termini màxim d'un any des de la seua importació, l'importador obtindrà en els Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques i sobre Societats una deducció en la quota del 15% de l'import de les inversions o despeses que s'hagueren creat per a l'adquisició dels béns esmentats a l'estranger, sempre que els béns romanguen en territori espanyol i dins del patrimoni del seu titular durant almenys quatre anys.
 • Presentar davant de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport una sol·licitud de declaració d'importació.Salto de líneaEn un termini màxim de tres mesos a partir de la data de la importació, el titular pot presentar (per duplicat) davant de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques una declaració d'importació segons el model oficial. Esta declaració ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  • Béns procedents de països no membres de la Unió Europea: documentació que acredite la propietat del bé (per exemple, factura de compra) i document únic duaner (DUA) d'importació.
  • Béns procedents de països membres de la Unió Europea: documentació que acredite la propietat del bé (per exemple, factura de compra) i documentació que acredite la data d'entrada del bé a Espanya (per exemple, factura de l'empresa de transport).
  De la presentació d'esta declaració davant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport es deriva un règim especial per un termini de deu anys (prorrogable per deu anys més si així ho sol·licita l'interessat) amb una sèrie d'avantatges per al cas que el propietari vulga exportar este bé altra vegada fora d'Espanya. En este supòsit, i sempre que es realitze correctament la sol·licitud d'exportació, esta:
  • No pot ser denegada.
  • No paga taxes.
  • No estarà subjecta a cap dels drets d'adquisició preferent de què disposa l'Administració (oferta de venda irrevocable, drets de tempteig i retracte), ja que estos béns no formen part del Patrimoni Cultural Espanyol.
  • Els béns importats i declarats no poden ser declarats Béns d'Interés Cultural, llevat de sol·licitud del propietari.
  El dret a este règim especial és objectiu, no subjectiu, és a dir, es concedix a l'objecte declarat davant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, siga qui siga el titular.

Más información

Para obtener más información acerca del procedimiento de importación de bienes culturales pueden ponerse en contacto con la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico a través de estos dos canales:

Subir