Volver

Règim general de protecció del patrimoni històric

Dins del règim general hi ha tres nivells de protecció en funció de la rellevància singular del béns, que ordenats de menys a més protecció són els següents:

  • Patrimoni Històric Espanyol.
  • Inventari General de Béns Mobles.
  • Béns d'Interés Cultural.

La protecció d'estos béns implica que els propietaris o titulars tinguen uns drets i unes obligacions establides a la mateixa Llei 16/1985 de Patrimoni Històric Espanyol.

Patrimoni Històric Espanyol.

Este és el grau mínim de protecció d'un bé. Formen part del Patrimoni Històric Espanyol tots els béns immobles i objectes mobles d'interés artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic científic o tècnic. També en formen part el Patrimoni Documental i Bibliogràfic, els jaciments i les zones arqueològiques, els llocs naturals, els jardins i els parcs que tenen un valor artístic, històric o antropològic (Llei 16/1985, art.1).

Inventari General de Béns Mobles.

En un nivell de protecció superior, hi ha els béns inclosos en l'Inventari General de Béns Mobles, que tenen un valor notable de tipus històric, arqueològic, científic, artístic, tècnic o cultural, i que no han sigut declarats d'interés cultural. (Llei 16/1985, art 26).

Béns d'Interés Cultural (BIC).

El grau màxim de protecció consta dels béns immobles i béns mobles declarats d'interés cultural. Estos béns s'inclouen en el Registre General de Béns d'Interés Cultural.

En primer lloc, els Béns d'Interés Cultural que la llei establix com a tal són els immobles destinats a la instal·lació d'arxius, biblioteques i museus de titularitat estatal, així com els béns mobles custodiats al seu interior. Així mateix, les coves, refugis i llocs que contenen manifestacions d'art rupestre, els castells, els emblemes, les creus de terme i altres peces similars, així com sitges o sitges tipiques d'Astúries i Galícia (Llei 16/1985, art. 40.2 i 60.1; i disposició addicional segona).

En el segon cas, els Béns d'Interés Cultural declarats mitjançant Reial Decret, de forma individualitzada, implica la prèvia incoació i tramitació d'expedient administratiu. En el cas de l'Estat espanyol, a més, s'ha de disposar d'un informe favorable d'alguna de les següents institucions consultives: Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol, les reials acadèmies, les universitats espanyoles, el Consell Superior d'Investigacions Científiques o les juntes superiors. En el cas dels béns que afecten les comunitats autònomes, l'informe serà emés per les institucions que les reconeixen.

Continguts relacionats

Subir