Volver

Definició de béns culturals protegits

La Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques, a través de la Subdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric, és responsable del manteniment i actualització del Registre General de Béns d'Interés Cultural i de l'Inventari General de Béns Mobles, on es recull la informació dels béns als quals les comunitats autònomes o l'Estat han decidit establir algun tipus de protecció.

Estos béns culturals, amb algun d'estos nivells de protecció, es gestionen en dos bases de dades:

Béns mobles

Segons l'article 335 del Codi Civil, es consideren béns mobles els susceptibles d'apropiació que no siguen considerats immobles, i en general tots els que es puguen transportar d'un lloc a un altre sens detriment de la cosa immoble a què estiguen units.

Els béns d'esta base de dades poden tindre la declaració de Bé d'Interés Cultural o haver estat inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles.

Béns immobles

Són considerats béns immobles els que recull l'article 334 del Codi Civil, i tots els elements que es puguen considerar consubstancials amb els edificis i en formen part o siguen part del seu entorn o ho hagen sigut, encara que en el cas de poder-se separar constituïsquen un tot perfecte de fàcil aplicació a altres construccions o a usos diferents de l'original (Llei 16/1985, art. 14.1).

Els béns immobles integrats al Patrimoni Cultural Espanyol poden ser declarats:

  • Monuments
  • Jardí històric
  • Conjunt històric
  • Lloc històric
  • Zona arqueològica

Tots els béns inclosos en esta base de dades han sigut declarats Béns d'Interés Cultural.

Subir