Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Aviso legal

Aviso legal

www.culturaydeporte.gob.es és un domini d’internet de la titularitat del Ministeri de Cultura i Esport (CIF S-2800239-B). Plaça del Rey, 1, Madrid 28004. Tel.: 917 017 000

Condicions generals d'ús del portal

El Ministeri de Cultura i Esport l’informa que l’accés i l’ús de la pàgina web www.culturaydeporte.gob.es (d’ara endavant, "el portal") i tots els subdominis i directoris que inclou, així com els servicis o continguts que s’hi puguen obtindre, estan subjectes als termes que es detallen en este Avís legal, sense perjuí que l’accés a algun dels servicis o continguts esmentats puga requerir l’acceptació d’unes Condicions generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en este Avís legal no són de la seua conformitat, li demanem que no faça ús del portal, ja que qualsevol ús que en faça o que faça dels servicis i continguts inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en este text. Les condicions i termes que es recullen en este Avís poden variar, per això el convidem a revisar estos termes quan torne a visitar el portal.

El Ministeri de Cultura i Esport es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia als usuaris, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els servicis del portal, així com de fer-hi canvis per tal d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar continguts del portal o del seu disseny. Els continguts i servicis que oferix el portal s’actualitzen periòdicament. Com que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que sempre comprove la vigència i l’exactitud de la informació, els servicis i els continguts recollits al portal.

La informació obtinguda a través del portal, així com de les respostes a les qüestions plantejades als formularis de contacte, complix una funció d’informació general i atenció al ciutadà en els termes establits a l’article 4 del Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d’informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas no se’n podrà derivar cap efecte jurídic vinculant.

1. Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logotips, les marques, i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen al Ministeri de Cultura i Esport o a entitats col·laboradores, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics que conté el servidor del Ministeri de Cultura i Esport.

S’autoritza la reproducció total o parcial dels textos proporcionats pel portal, sempre que es mantinga la integritat i que se cite expressament el Ministeri de Cultura i Esport com a font de la informació. Per a la resta de continguts, la llicència d’ús es limita a la descàrrega per part seua del contingut esmentat i l’ús privat d’este, sempre que els continguts esmentats romanguen íntegres, de manera que el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queden totalment prohibits, llevat que es dispose d’una autorització expressa del Ministeri de Cultura i Esport.

El Ministeri de Cultura i Esport declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que este portal pot estar violant els seus drets, demanem que es pose en contacte amb el Ministeri de Cultura i Esport.

2. Privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades, d’ara endavant, "RGPD") i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, "LOPDGDD"), el Ministeri de Cultura i Esport es compromet a complir la seua obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A este efecte, adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. El Ministeri de Cultura i Esport ha establit tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Per part de la ciutadania, la visita al portal institucional del Ministeri de Cultura i Esport s’efectua de manera anònima. Només s’han de proporcionar les dades personals imprescindibles per a poder accedir als servicis del web que disposen de gestió o tràmit específic per a la prestació requerida (per exemple, tràmits en seu electrònica, formularis de contacte…).

Estes dades s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament del Ministeri de Cultura i Esport i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat amb la regulació que establixen el RGPD i la resta de disposicions aplicables. Totes les activitats de tractament estan recollides a l’inventari d’activitats de tractament del Ministeri de Cultura i Esport, segons l’article 31 de la LOPDGDD, i a la informació detallada de cadascuna que es recopila al portal.

Segons establix l’article 6 del RGPD, la legitimació de cada tractament pot estar basada en el compliment d’una obligació legal, d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics, l’execució d’un contracte, pel consentiment de les persones o la protecció d’interessos vitals.

El termini de conservació de les dades dependrà del que s’especifique per a cada tractament de dades personals. No obstant això, quan corresponga, serà aplicable allò que disposa la normativa d’arxius i documentació.

Les dades obtingudes únicament seran objecte de cessió, si escau, amb previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb el que preveu la legislació esmentada, o en cas de supòsit legal.

Les persones les dades personals de les quals siguen tractades pel Ministeri poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, quan siga procedent, en la forma que preveu el RGPD davant de la unitat responsable del tractament, a través del formulari de la seu electrònica del Ministeri o mitjançant una sol·licitud dirigida a la SG d’Atenció al Ciutadà, Documentació i Publicacions, plaça del Rey, 1, 28004 Madrid (Espanya). Contacte del Delegat de Protecció de Dades, DPD: dpd@cultura.gob.es e-mail

En cas que el Ministeri de Cultura i Esport no atenga la seua petició, els ciutadans també poden adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Nueva ventana

3. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que formen este Avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del portal, és la llei espanyola. Per a resoldre qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al portal o l’ús dels seus servicis, el Ministeri de Cultura i Esport i la usuària o l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del seu domicili, sempre que estiga situat en territori espanyol.

4. Enllaços o hiperenllaços

El Ministeri de Cultura i Esport li facilita l’accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del seu interés. L’objectiu d’estos enllaços és únicament proporcionar-li la recerca dels recursos que el puguen interessar a través d’internet. No obstant això, estes pàgines no li pertanyen ni tampoc en fa una revisió dels continguts i, per això, no pot fer-se’n responsable del contingut ni del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que se’n puguen derivar de l’accés o de l’ús. Vosté assumix, davall la seua exclusiva responsabilitat, les conseqüències, els danys o les accions que es puguen derivar de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.

Les persones que vullguen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la del Ministeri de Cultura i Esport han de tindre en compte el següent:

  • L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el Ministeri de Cultura i Esport i el propietari del lloc web on s’establisca, ni l’acceptació o aprovació per part del Ministeri de Cultura i Esport dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri de Cultura i Esport ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de cap manera els servicis oferits o posats a disposició al lloc web des del qual s’establisca l’hiperenllaç.
  • El Ministeri de Cultura i Esport no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, l’exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat dels continguts o dels servicis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumix, davall la seua responsabilitat exclusiva, les conseqüències, els danys o les accions que es pogueren derivar de l’accés al lloc web de l’hiperenllaç.
  • El lloc web on s’establisca l’hiperenllaç no podrà contenir la marca, la denominació, el logotip, l’eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri de Cultura i Esport, excepte aquells signes que formen part de l’hiperenllaç mateix.
  • El lloc web on s’establisca l’hiperenllaç no ha de contindre informacions amb continguts que siguen il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o que atempten contra l’orde públic, ni tampoc continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

En qualsevol moment, el Ministeri de Cultura i Esport pot requerir la supressió de l’enllaç al seu domini, sense necessitat d’al·legar cap causa. En eixe cas, la pàgina que haja fet l’enllaç haurà de suprimir-lo de manera immediata, tan prompte com reba la notificació d’esta decisió per part del Ministeri de Cultura i Esport.

5. Frames

El Ministeri de Cultura i Esport prohibix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.Salto de línea

6. Estadístiques d'ús

El Ministeri de Cultura i Esport informa de la utilització de l’eina Google Analytics en este portal a efectes exclusivament estadístics.

7. Galletes (cookies)

Este portal utilitza galletes que emmagatzemen i recuperen informació quan navega. En general, estes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses com, per exemple, reconéixer-los com a visitant del portal, obtindre informació sobre els seuss hàbits de navegació o personalitzar la manera en què es mostra el contingut. El Ministeri seguix les indicacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Nueva ventana per a l’ús de les galletes i en cap cas no s’identifica l’usuari del portal.

Quins tipus de galletes s’utilitzen en esta pàgina web?

  • D’anàlisi: són aquelles que ens permeten quantificar el nombre de visitants al portal i, així, dur a terme el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels servicis. Per a fer-ho, s’analitza la seua navegació a la nostra pàgina web a fi de millorar els servicis que li oferim.
  • De sessió: permeten la navegació a través de la nostra pàgina web mantenint les opcions que vosté elegisca, per exemple, l’idioma de navegació. S’esborren quan es tanca el navegador.

El consentiment prestat a l’ús de les galletes té una validesa d’un any, però si vol canviar les seues preferències, ho pot fer des del navegador. En cada aplicació l’operativa és diferent, però la funció d’“Ajuda” del navegador li mostrarà com fer-ho.

Si el navegador no té JavaScript activat, no podrà gestionar les galletes i no disposarà de totes les funcionalitats del portal optimitzades (carrusels, seguiment, etc.).

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar