Ud está aquí:
 1. Inicio
 2. Actualitat de Cinema
 3. Registre d'empreses

El Registre d'Empreses Cinematogràfiques

El Registre d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals de l'ICAA té caràcter de registre públic i s'hi inscriuen les empreses, amb personalitat natural o jurídica establertes a Espanya, que realitzen activitats en el sector cinematogràfic en les seues diferents especialitats. Està format de deu seccions:

 • Producció cinematogràfica
 • Importació/distribució
 • Expositors
 • Laboratoris
 • Estudis de rodatge i de doblatge
 • Exportació
 • Mitjans tècnics
 • Empreses de difusió i producció, importació o distribució d'obres audiovisuals per a la seua comercialització no cinematogràfiques.

La inscripció d'una empresa en el registre d'empreses que hi haja en una comunitat autònoma és suficient perquè s'inscriga en l'ICAA, sense necessitat de sol·licitar una nova inscripció.

Beneficis d'inscriure's en el registre d'empreses cinematogràfiques

Només les empreses inscrites en el Registre d'Empreses de l'ICAA podran tindre accés a llicències, autoritzacions, certificats, ajudes i subvencions de l'organisme esmentat.

Documents necessaris per a la inscripció en el registre d'empreses cinematogràfiques

 • En el cas de persones jurídiques, còpia de l'escriptura de constitució inscrita en el registre públic corresponent i certificat acreditatiu de les dades personals de les persones a qui se n'encomana la gestió i l'administració, o escriptures d'apoderament, l'acreditació del NIF i el justificant de pagament de l'impost sobre activitats econòmiques, en els casos que siga procedent.
 • En el cas de persones naturals, còpia del NIF o document oficial acreditatiu de la seua personalitat.
Subir