Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Actualitat de Cinema
  3. Cost de pel·lícules

Cost de pel•lícules

El cost d'una pel•lícula és la suma de les despeses necessàries per a la seua realització. La inversió del productor en una pel•lícula és el cost menys les ajudes i subvencions de caràcter públic, o la participació de televisions en qualitat de coproductores.

Les empreses productores que hagen rebut ajudes de l'ICAA per a la realització de les seues pel•lícules, o vulguen optar-ne a ajudes per a l'amortització, han d'acreditar documentalment el seu cost de producció.

L'esmentat cost està format per:

  • La suma de les despeses necessàries per a la seua realització, inclosa la de l'obtenció de la primera còpia estàndard.
  • La despesa derivada de determinats conceptes que assenyala la normativa aplicable.

Els conceptes que integren el cost d'una pel•lícula es poden consultar en l'Article 6. 4 de l'Ordre CUL/3928/2006.

Es pot sol•licitar el reconeixement del cost d'una pel•lícula emplenant la instància i el document de cost existent a l'efecte i juntament amb qualsevol dels documents següents:

  • Informe especial d'auditoria, realitzat per un auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.
  • Adjuntant els justificants de despeses mitjançant contractes, nòmines, factures o documents de despeses expedits conforme a la normativa aplicable.

La inversió del productor en una pel•lícula es determinarà deduint del cost de la pel•lícula:

  • Les subvencions i ajudes econòmiques de qualsevol tipus percebudes o concedides i pendents de percebre.
  • Les aportacions realitzades en concepte de coproductor o productor associat per qualsevol administració, entitat o empresa pública, o societats que presten serveis de televisió.

Aquestes circumstàncies s'han de declarar davant de l'ICAA.

El cost i inversió del productor constituïxen la base per al càlcul de les ajudes a la producció que pot rebre una empresa productora.


Salto de línea
Subir