Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Actualitat de Cinema
  3. Certificat nacionalitat espanyola

Certificat de nacionalitat espanyola de les pel·lícules

Tindran la nacionalitat espanyola les obres realitzades per una empresa de producció espanyola o europea establerta a Espanya, sempre que complisquen els requisits següents:

  • Que almenys un 75% dels autors i els components dels equips tècnic i artístic de les esmentades obres siga de nacionalitat espanyola, o nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  • Que es realitzen preferentment en versió original castellà o a qualsevol de les llengües oficials espanyoles.
  • Que el rodatge, llevat d'exigències del guió, postproducció i els treballs de laboratori es realitzen en territori d'estats membres de la Unió Europea.

Així mateix, tindran la consideració de pel·lícules espanyoles les que es realitzen en règim de coproducció amb empreses estrangeres i aprovades com a tals.

Per tindre la consideració de pel·lícula espanyola és necessari obtindre el certificat de nacionalitat, que podrà expedir-se d'ofici o a sol·licitud de l'interessat.

Amb caràcter general, la consideració de pel·lícula espanyola s'expedix junt amb la qualificació de la pel·lícula una vegada finalitzada, ja que aquest és el moment en què l'organisme competent visiona la cinta i comprova que complix els requisits necessaris per a l'obtenció de nacionalitat espanyola.

Subir