Ud está aquí:
  1. Portada

Aviso legal

Est és un domini en internet de la titularitat del Ministeri de Cultura (CIF S-2800239-B). Plaza del Rei 1, Madrid 28004. tel.: 917 017 000.

Condicions generals d'ús del portal

El Ministeri de Cultura li informa que l'accés i ús d'este portal, dominis associats i subdominis (d'ara endavant, "el portal"), així com els servicis o continguts que a través d'ell es puguen obtindre, estan subjectes als termes que es detallen en este Avís Legal, sense perjuí que l'accés a algun d'aquests servicis o continguts pogueren precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per açò, si les consideracions detallades en este Avís Legal no són de la seua conformitat, preguem no faça ús del portal, ja que qualsevol ús que faça del mateix o dels servicis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en este text. Les condicions i termes que s'arrepleguen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revise estos termes quan visite de nou el portal.

El Ministeri de Cultura es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació als usuaris, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i servicis del portal, així com a realitzar canvis amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del portal o del seu disseny. Els continguts i servicis que oferix el portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegats en el portal.

La informació obtinguda a través del portal, així com de les respostes a les qüestions plantejades en els seus formularis de contacte, complix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establits en l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant algun.

1. Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen al Ministeri de Cultura o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el servidor del Ministeri de Cultura.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels textos proporcionats pel portal, sempre que es mantinga la seua integritat i que se cite expressament al Ministeri de Cultura com a font de la informació. Per a la resta de continguts la llicència d'ús es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguen íntegres, quedant el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, totalment prohibits llevat que medie expressa autorització del Ministeri de Cultura.

El Ministeri de Cultura declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per açò, si considera que este portal poguera estar violant els seus drets, vam pregar es pose en contacte amb el Ministeri de Cultura.

2. Privacitat

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades, d'ara endavant RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD d'ara endavant) el Ministeri de Cultura es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A estos efectes, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El Ministeri de Cultura ha establit tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Per part de la ciutadania, la visita al portal institucional del Ministeri de Cultura s'efectua de forma anònima. Solament hauran de proporcionar les dades personals imprescindibles per a poder accedir a aquells servicis de la web que disposen de gestió o tràmit específic per a la prestació requerida (per exemple, tràmits en seu electrònica, formularis de contacte,… ).

Estes dades personals s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament del Ministeri de Cultura i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establida pel RGPD i altres disposicions d'aplicació. Totes les activitats de tractament es troben recollides en l'inventari d'activitats de tractament del Ministeri de Cultura Nova finestra.

Tota la informació sobre este tema està disponible en nostres:

La legitimació de cada tractament pot estar basada, segons establix el RGPD en el seu article 6 en: el compliment d'una obligació legal, d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics, l'execució d'un contracte, pel consentiment de les persones o la protecció d'interessos vitals.

El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals. No obstant açò, en les quals procedisca serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el previst en la citada legislació, o en cas de supòsit legal.

Les persones les dades personals de les quals siguen tractats pel ministeri podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, quan siga procedent, en la forma prevista en el RGPD davant la unitat responsable del tractament, a través del formulari de la seu electrònica Seu del ministeri o mitjançant una sol·licitud dirigida a la SG d'Atenció al Ciutadà, Documentació i Publicacions, Plaza del Rei 1, 28004 Madrid (Espanya). Contacte del Delegat de Protecció de Dades, DPD: dpd@cultura.gob.es e-mail

En cas que el Ministeri de Cultura no atenga la seua petició els ciutadans també podran acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades Nova finestra

3. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus servicis, el Ministeri de Cultura i la usuària o l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del seu domicili, sempre que estiga situat en territori espanyol.

4. Links o enllaços

El Ministeri de Cultura li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interés. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament proporcionar-li la cerca dels recursos que li puguen interessar a través d'Internet. No obstant açò, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per açò, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l'accés o ús de la mateixa. L'usuari assumix baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

Les persones que es proposen establir un enllaç entre la seua pàgina web i la del Ministeri de Cultura hauran de tindre en compte el següent:

  • L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Ministeri de Cultura i el propietari de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part del Ministeri de Cultura  dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri de Cultura ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els servicis oferits o llocs a disposició en la pàgina web des de la qual s'establix l'enllaç.
  • El Ministeri de Cultura no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'enllaç puga oferir. L'usuari assumix baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.
  • La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no podrà contindre marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri de Cultura, excepte aquells signes que formen part del mateix enllaç.
  • La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguen il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atempten contra l'orde públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

 

En qualsevol moment, el Ministeri de Cultura podrà requerir la supressió de l'enllaç al seu domini, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que haja realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan prompte com reba la notificació d'este extrem per part del Ministeri de Cultura.

5. Frames

El Ministeri de Cultura prohibix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

6. Estadístiques d'ús

El Ministeri de Cultura informa de la utilització de la ferramenta Google Analytics en este portal a efectes exclusivament estadístics. Les cookies associades a la ferramenta poden ser acceptes o rebutjades en qualsevol moment amb el configurador de cookies del portal.

7. Cookies

Este portal utilitza cookies que emmagatzemen i recuperen informació quan navega. En general, estes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, reconéixer-li com a usuari, obtindre informació sobre els seus hàbits de navegació, o personalitzar la forma en què es mostra el contingut. El ministeri seguix les indicacions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades Nova finestra per a l'ús de les cookies i en cap cas s'identifica a l'usuari del portal.

Disposa d'informació addicional en nostra

El consentiment prestat a l'ús de les cookies té una validesa de fins a dos anys, però si vol canviar les seues preferències pot fer-ho des del gestor de cookies o en el seu navegador (en cadascun d'ells l'operativa és diferent, però la funció de “Ajuda” del seu navegador li mostrarà com fer-ho).

Si el seu navegador no té Javascript activat, vosté no disposarà de totes les funcionalitats del portal optimitzades (carrusels, seguiment, etc.).

Informació actualitzada al gener de 2024.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar