Multilingüisme a Espanya: passat i present

Registres de la Reial Cancelleria. ACA

La Subdirecció General dels Arxius Estatals s'ha marcat com a línia estratègica visibilitzar el patrimoni documental multilingüe que es conserva als seus centres d'arxiu.

El patrimoni documental que es custodia en els arxius és el producte escrit d'un ús lingüístic que ha evolucionat en el temps. Algunes d'aquestes llengües corresponen amb aquelles que en l'actualitat pogueren classificar-se com a oficials, cooficials o bé minoritàries. Aquesta classificació és un trasllat d'allò establert per la Constitució Española BOE, on l'article 3 estableix:

1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret a usar-la.Salto de línea 2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts.Salto de línea 3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.

Per tant i en conseqüència, entenent que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que ha de ser objecte d'especial respecte i protecció, i amb l'objecte de facilitar l'accés a la riquesa lingüística dels fons documentals dels Arxius Estatals, en aquesta pàgina web es recullen diversos fons i sèries especialment paradigmàtiques. El propòsit és incrementar i actualitzar aquesta informació de manera periòdica.

Subir