Ud está aquí:
  1. Introducción

Aviso legal

Est és un domini en internet de la titularitat del Ministeri de Cultura (CIF S-2800239-B). Plaza del Rei 1, Madrid 28004. tel.: 917 017 000.

El Ministeri de Cultura li informa que l'accés i ús d'este portal, dominis associats i subdominis (d'ara endavant, "el portal"), així com els servicis o continguts als quals s'accedisca a través del mateix, estan subjectes als termes que es detallen en este Aviso Legal, sense perjuí que aquest accés puga precisar l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per açò, si no està conforme amb els termes d'este Aviso Legal, preguem no faça ús del portal, ja que qualsevol ús del mateix o dels servicis i continguts implica l'acceptació dels termes legals recollits en este text. Les condicions i termes arreplegats en este Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que els revise quan visite de nou el portal.

El Ministeri de Cultura es reserva el dret a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i servicis del portal, així com a realitzar canvis amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del portal o del seu disseny, sense prèvia notificació als usuaris. Els continguts i servicis que oferix el portal s'actualitzen contínuament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegats en el portal.

La informació obtinguda a través del portal, així com les respostes a les qüestions plantejades en els seus formularis de contacte, complix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establits en l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant algun.

A l'efecte d'este document s'entén per “agent reutilisador” tota persona, física o jurídica que reutilitze informació del sector públic, ja siga per a finalitats comercials o no comercials.

1. Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

La estructura del portal, el seu disseny i els seus codis font, les bases de dades, dissenys, logos, marques i altres signes distintius, textos, fotografies, imatges, vídeos i altres continguts, així com la seua forma de presentació, inclosos en el portal del Ministeri de Cultura són titularitat del Ministeri de Cultura o de les seues entitats col·laboradores i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

El Ministeri de Cultura autoritza la reutilització dels textos, fotografies, imatges, vídeos i altres continguts disponibles en el portal d'acord amb les següents llicències:

Llicència general de reutilització de documents l'autoria dels quals corresponga al Ministeri de Cultura i els seus organismes públics adscrits o depenents.

El Ministeri de Cultura autoritza la reutilització dels textos, fotografies, imatges, vídeos i altres continguts posats a disposició en el portal del Ministeri de Cultura la font original de la qual siga el propi Ministeri de Cultura de conformitat amb les condicions generals establides en els articles 7 i 8 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre BOE, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal, i en l'Annex d'este reial decret que es reproduïx adaptat al Ministeri a continuació:

Aviso legal per a la modalitat general de posada a la disposició dels documents reutilitzables

Obligatoriedad de les condicions generals

Las presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent baix datos.gob.es/aviso-legal Nova finestra vinculen a qualsevol agent reutilisador pel mer ús dels documents sotmesos a elles.

Autorización de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.

Las presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establit en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre BOE, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que siga el seu suport, material o electrònic, així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge, utilitzada, incloent també les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Esta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i baix qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització.

Per a la reutilització de documents són aplicable les següents condicions generals:

1. Está prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.

2. Ha de citar-se la font dels documents objecte de la reutilització. Esta cita podrà realitzar-se de la següent manera: Origen de les dades: Ministeri de Cultura.

3. Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estiguera inclosa en el document original.

4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el Ministeri de Cultura titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es duga a terme amb ella.

5. Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Exclusión de responsabilitat

La reutilització de documents es realitzarà per compte i risc de l'agent reutilisador, corresponent-li en exclusiva respondre enfront de tercers pels danys que pogueren causar-se.

El Ministeri de Cultura no serà responsable de l'ús que facen els agents reutilisadors de les ferramentes i informacions contingudes en la web, ni tampoc de qualsevol tipus de dany que, de forma directa o indirecta, produïsca o puga produir la informació reutilitzada.

Responsabilitat de l'agent reutilisador.

L'agent reutilisador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre.

Con l'objectiu d'informar als motors i sistemes automatitzats de cerca en Internet, s'incorporaran els mecanismes de localització d'informació pública reutilitzable que s'estimen oportuns. Per a açò, si bé es podran utilitzar altres modalitats tècniques, es proposa el següent comando bàsic, que enllaça amb les condicions generals de reutilització:

<a href="http://www.datos.gob.es/avisolegal" rel="license">Aviso legal</a>

o bé el comando

<a href="http://www.datos.gob.es/avisolegal">Aviso legal</a>.

Llicència de reutilització de documents l'autoria dels quals siga de tercers diferents al Ministeri de Cultura i els seus organismes públics adscrits o depenents

Respecto a els documents publicats en este portal l'autoria del qual siga de tercers, s'entén que els drets exclusius que els protegixen han sigut cedits al Ministeri de Cultura o els seus Organismes Públics, adscrits o dependents, a través del corresponent instrument jurídic, amb caràcter previ a la seua posada a disposició, en virtut del que es disposa en l'article 308 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre BOE, de Contractes del Sector Públic. En este cas, resulta d'aplicació la llicència general de reutilització de documents de l'apartat anterior, llevat que l'àrea d'este Portal on figuren les obres protegides per drets de propietat intel·lectual incloga un avís específic on es dispose expressament una altra cosa. En este últim cas, la llicència de reutilització estarà limitada a les condicions específiques contingudes en eixe avís, o, en defecte d'això, a la descàrrega d'aquest contingut per l'usuari exclusivament per a ús privat, sempre que estos continguts romanguen íntegres, quedant el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, totalment prohibits, llevat que medie autorització expressa del Ministeri de Cultura.

Llicència de reutilització de documents, arxius i col·leccions d'origen privat

En cuanto a els documents, arxius i col·leccions d'origen privat conservats en els arxius, biblioteques i museus, la seua posada a disposició amb finalitats de reutilització s'efectua d'acord a les condicions establides en l'instrument jurídic que haja donat lloc a la conservació i custòdia d'estos fons en institucions culturals públiques, de conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional quarta de la Llei 37/2007, de 16 de novembre.

Declaración final i punt de contacte

El Ministeri de Cultura declara el seu compromís amb el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Per açò, preguem que si considera que este portal poguera estar vulnerant els seus drets, contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte del Ministeri indicant en l'assumpte de la consulta “Desacuerdo amb l'Avís Legal”.

2. Links o enllaços

El Ministeri de Cultura li facilita l'accés a altres pàgines web que poden ser del seu interés. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament proporcionar-li la cerca dels recursos que li puguen interessar a través d'Internet. No obstant açò, aquestes pàgines no pertanyen al ministeri, ni est revisa els seus continguts i, per açò, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l'accés o ús de la mateixa. L'usuari assumix baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

Las persones que es proposen establir un enllaç entre la seua pàgina web i la del Ministeri de Cultura hauran de tindre en compte el següent:

  • L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Ministeri de Cultura i el propietari de la pàgina web que s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part del Ministeri de Cultura  dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri de Cultura ha autoritzat expressament l'enllaç, ni que ha supervisat o assumit els servicis oferits o llocs a disposició en la pàgina web des de la qual s'establix l'enllaç.
  • El Ministeri de Cultura no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o servicis que l'establiment de l'enllaç puga oferir. L'usuari assumix baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.
  • La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no podrà contindre marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri de Cultura, excepte els signes que formen part del mateix enllaç.
  • La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atempten contra l'orde públic o drets de tercers.
  • En qualsevol moment, el Ministeri de Cultura podrà requerir la supressió de l'enllaç al seu domini, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que haja realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan prompte com reba la notificació d'este extrem per part del Ministeri de Cultura.

3. Frames

El Ministeri de Cultura prohibix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que altere el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

4. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus servicis, el Ministeri de Cultura i la usuària o l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del seu domicili, sempre que estiga situat en territori espanyol.

Informació actualitzada a l'abril de 2024.

Aquesta pàgina web va ser traduïda per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Mes informació en el nostre avís sobre les traduccions.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar