Ud está aquí:
  1. Inici
  2. La col·lecció
  3. Ampliació de les col·leccions
  4. Formes d'adquisició

Formes d'adquisició

El museu amplia els seus fons propis per mitjà de diferents formes d'adquisició. Les més corrents són:

La compra directa

El procediment s'inicia quan una persona particular fa una oferta de venda al museu. La presentació de l'oferta ha d'incloure la informació següent: una fotografia del bé, el preu d’oferta i les dades de qui l'ofereix (nom, cognoms, telèfon i adreça de contacte).

El museu emet un informe que determina el valor del bé i l'interés de l’adquisició en funció de la política d'adquisicions del centre i de les característiques dels fons.

L'oferta, juntament amb l'informe, passen a coneixement de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol, que emet un dictamen sobre aquest tema per a establir si interessa o no per a les col·leccions públiques i si el preu n’és l'adequat. La resolució adoptada per la Junta es comunica al museu per al coneixement i trasllat a la persona interessada.

La compra en pública subhasta

Les administracions tenen condicions preferents a l'hora d'adquirir béns que es venen en pública subhasta.

Les formes d'adquisició preferent de l'Estat són:

Dret de tanteig

El tanteig és un dret d'adquisició preferent que es pot exercir en la transmissió de béns culturals entre particulars i de béns pertanyents al patrimoni històric i artístic espanyol en subhasta pública.

Totes les administracions poden tindre aquest dret. No obstant això, l'Estat té preferència sobre altres sempre que tracte d'adquirir béns mobles per a un museu, un arxiu o una biblioteca de titularitat estatal.

En el moment en què es determine el preu de rematada del bé subhastat, una persona representant de l'Administració manifesta el propòsit de fer ús d’aquest dret, i queda en suspens l'adjudicació del bé. L'Administració té dos exercicis pressupostaris per a efectuar el pagament des de la data de l'ordre ministerial.

Dret de retracte

Oferta de venda irrevocable

Per a més informació sobre aquests drets preferents de l'Administració, fes clic ací.

La donació

Les donacions són igualment una important forma d’ampliar les col·leccions del museu.

El procediment per a l'acceptació de la donació d'un bé a l'Estat s'inicia amb una oferta per escrit dirigida al museu per part de la propietat. En defecte d'això, també es pot dirigir l'escrit als òrgans competents en matèria de cultura del Ministeri de Cultura. L'oferta ha d'anar acompanyada de la descripció detallada del bé, la identificació de qui sigui titular i l’acreditació o la declaració expressa de propietat del bé.

La direcció del museu informa el Ministeri de Cultura i li envia l'oferta i la documentació corresponent per a la resolució, juntament amb l'informe de la direcció, si escau. En funció de la documentació presentada, es procedix a la tramitació de l'ordre ministerial d'acceptació de la donació o a la desestimació de l'oferta. La resolució adoptada es comunicarà al museu per al seu coneixement i trasllat a l'interessat.

La dació en pagament d'impostos

Aquesta fórmula consistix en el pagament de qualsevol deute tributari amb el lliurament de béns pertanyents al Patrimoni Històric Espanyol. Els requisits és que aquests béns han d'estar:

  • Inscrits en el Registre General de Béns d'Interés Cultural
  • Inclosos en l'Inventari General de Béns Mobles

No se sotmetran a l'impost sobre la renda de les persones físiques ni a l'impost de societats els increments o disminucions de patrimoni que es posen de manifest en el moment de l’entrega dels béns anteriors com a pagament de qualsevol dels impostos esmentats.

Subir