Introdución á xestión do Patrimonio Cultural

O Ministerio ten na súa estrutura dúas Subdireccións encargadas da protección e conservación do Patrimonio Cultural Español, dependentes da Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais.

Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Histórico. É responsable da aplicación do réxime xurídico da protección do Patrimonio Cultural. Ademais esta Subdirección ten asociada a coordinación dos seguintes órganos:

  • Consello do Patrimonio Histórico Español. Órgano de coordinación entre a Administración do Estado e das Comunidades Autónomas cuxa finalidade é facilitar a comunicación e o intercambio de programas de actuación e información relativos ao Patrimonio Cultural Español.
  • Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español. Órgano consultivo colexiado adscrito á Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais responsable da revisión das solicitudes de exportación, a importación e a adquisición de bens.

Subdirección Xeral do Instituto do Patrimonio Cultural de España. As súas principais funcións son a elaboración e execución de plans para a conservación e restauración do Patrimonio Cultural Español; o estudo de métodos e técnicas actualizadas para a restauración e conservación do mesmo; o arquivo, tratamento técnico e difusión da documentación dispoñible acerca dese patrimonio e da referida aos proxectos; intervencións e traballos realizados en cada caso concreto; a difusión e o intercambio con organismos internacionais; a formación de técnicos que atendan aos fins do Instituto, e a proposta de celebración de convenios con outras Administracións públicas e entidades públicas ou privadas para a conservación do Patrimonio.

O Ministerio só é competente nos seguintes casos establecidos no apartado 6b da Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español.

  • Exportación/Importación.
  • Espoliación.
  • Bens do Patrimonio Cultural Español adscritos a servizos públicos xestionados pola Administración do Estado e Patrimonio Nacional.
Subir