Volver

Consello do Patrimonio Histórico

É un órgano de colaboración entre as Administracións do Estado e das Comunidades Autónomas, e ten como finalidade esencial facilitar a comunicación e o intercambio de programas de actuación e información relativos ao Patrimonio Histórico Español.


Funcións

As funcións do Consello do Patrimonio Histórico Español son:

  • Coñecer os programas de actuación, tanto estatais como rexionais, relativos ao Patrimonio Histórico Español, así como os resultados dos mesmos.
  • Elaborar e aprobar os Plans Nacionais de Información sobre o Patrimonio Histórico, que teñen como obxecto fomentar a comunicación entre os diferentes servizos e promover a información necesaria para o desenvolvemento da investigación científica e técnica.
  • Elaborar e propoñer campañas de actividades formativas e divulgativas sobre o Patrimonio Histórico.
  • Informar das medidas que se deben adoptar para asegurar a necesaria colaboración co obxecto de cumprir os compromisos internacionais contraídos por España que afecten ao Patrimonio Histórico Español.
  • Informar sobre o destino dos bens recuperados da exportación ilegal.
  • Emitir informes sobre os temas relacionados co Patrimonio Histórico que o presidente someta á súa consulta.
  • Calquera outra función que, no marco da competencia do Consello, se atribúa por algunha disposición legal ou regulamentaria.

Documentos relacionados

  • Lei 16/1985 do Patrimonio Histórico Español, artigo 3.(PDF: 119 KB)
  • Real Decreto 111/1986, artigos 2 a 6.(PDF: 126 KB)
Subir