Volver

Procedemento para a importación de bens culturais

Os bens mobles cuxa importación fose realizada legalmente e estea debidamente documentada poderán optar por unha destas dúas posibilidades:

 • Solicitar á Comunidade Autónoma competente que estes bens sexan incluídos no inventario Xeral de Bens Mobles ou sexan declarados Bens de Interese Cultural.Salto de línea Unha vez que os bens sexan incluídos no Inventario Xeral ou declarados Bens de Interese Cultural, no prazo máximo dun ano dende a súa importación, o seu importador obterá nos Impostos sobre a Renda das Persoas Físicas e sobre Sociedades unha dedución na cota do 15% do importe dos investimentos ou gastos que realizasen para a adquisición destes bens no estranxeiro, sempre que os bens permanezan no territorio español e dentro do patrimonio do seu titular durante polo menos catro anos.
 • Presentar ante a Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e de Arquivos e Bibliotecas do Ministerio solicitude de declaración de importación.Salto de línea Nun prazo máximo de tres meses a partir da data da importación, o titular poderá presentar (por duplicado) ante a Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e de Arquivos e Bibliotecas unha declaración de importación segundo o modelo oficial. Esta declaración deberá ir acompañada da seguinte documentación:
  • Bens procedentes de países non membros da Unión Europea: documentación que acredite a propiedade do ben (por exemplo, factura de compra) e Documento Único Aduaneiro (DUA) de importación.
  • Bens procedentes de países membros da Unión Europea: documentación que acredite a propiedade do ben (por exemplo, factura de compra) e documentación que acredite a data de entrada do ben no noso país (por exemplo, factura da empresa de transporte).
  Da presentación desta declaración ante o Ministerio derívase un réxime especial por un prazo de dez anos (prorrogable por outros dez se así o solicita o interesado) cunha serie de vantaxes para o caso de que o propietario queira exportar ese ben novamente fóra de España. Neste suposto e sempre e cando se realice correctamente a solicitude de exportación, esta:
  • Non poderá ser denegada.
  • Non pagará taxas.
  • Non estará suxeita a ningún dos dereitos de adquisición preferente cos que conta a Administración (oferta de venda irrevogable, dereitos de tanteo e retracto) posto que estes bens non forman parte do Patrimonio Cultural Español.
  • Os bens importados e declarados non poderán ser declarados Bens de Interese Cultural, agás solicitude do propietario.
  O dereito a este réxime especial é obxectivo, non subxectivo, é dicir, concédese ao obxecto declarado ante o Ministerio, sexa quen sexa o seu titular.

Más información

Para obtener más información acerca del procedimiento de importación de bienes culturales pueden ponerse en contacto con la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico a través de estos dos canales:

Subir