Volver

Tipos de exportación de bens culturais

En función da intención coa que se vai realizar a exportación, distínguense tres tipos:

  • Definitiva.
  • Temporal con posibilidade de venda.
  • Temporal.

As dúas primeiras teñen carácter privado e son as que solicitan os particulares para o tráfico de bens culturais.

O uso máis habitual para a terceira é o traslado de bens integrantes do Patrimonio Cultural para diferentes fins, tales como:

  • Exposicións internacionais.
  • Saídas para restauración de obras.
  • Estudos científicos, etc.

O período máximo de estancia no exterior dos bens exportados temporalmente é de cinco anos, que pode ser renovable ata dez ou vinte anos, dependendo da categoría dos bens exportados.

A autorización de exportación definitiva e a temporal con posibilidade de venda (cando esta efectivamente se produce) de bens fóra da Unión Europea está suxeita a unha taxa establecida.

Nestes casos, a declaración do valor do ben será considerada oferta de venda irrevogable en favor da Administración do Estado, sendo o seu prezo o valor sinalado, con excepción das solicitudes de exportación dos bens cuxa importación fose realizada legalmente e declarada conforme o disposto no artigo 32 da Lei 16/1985.

Contidos relacionados

Subir