Volver

Exportación de bens culturais a outros países

Ao igual que no caso anterior, necesitarán en todo caso permiso de exportación definitivo, temporal con posibilidade de venda ou temporal para a súa saída do territorio español:

 • Os bens culturais que teñan máis de cen anos de antigüidade.
 • Os incluídos no Inventario Xeral de Bens Mobles Patrimonio Histórico.

Para aqueles bens que teñan menos de cen anos aplícase o Regulamento (CE) 116/2009, del Consejo del 18 de diciembre de 2008 relativo a la exportación de Bienes Culturales:

 • Requiren permiso de exportación aqueles bens que teñan entre cincuenta e cen anos de antigüidade, sempre e cando o seu valor supere as seguintes cifras:
Exportación con destino a outros países
Tipo de ben Valoración en euros
Debuxos, gravados e fotografías 15.000
Acuarelas, augadas e pasteis 30.000
Esculturas 50.000
Cadros 150.000

Aqueles bens de entre 50 e 100 anos que quedan por debaixo destas cantidades deberán solicitar o permiso de exportación, pero entregaráselles un certificado do Ministerio que acredite ante as autoridades aduaneiras que esa obra non precisa permiso de exportación

Só poderán solicitar permiso de exportación temporal, nunca definitivo nin temporal con posibilidade de venda:

 • Os bens de interese cultural ou aqueles que teñan iniciado expediente para a súa declaración como Ben de Interese Cultural.
 • Os bens que fosen declarados inexportables como medida cautelar.
 • Os bens de titularidade pública.
 • Non necesitan permiso de exportación (aínda que o solicitante da exportación deberá presentar na Aduana unha declaración xurada ou algún outro documento que acredite a actualidade das obras):
  • Os bens que teñan entre cincuenta e cen anos de antigüidade cuxo valor quede por debaixo das cifras arriba indicadas.
  • Os bens que teñan menos de cincuenta anos de antigüidade, tanto de autores vivos, como xa falecidos.

Exportación con destino a otros países
Tipo de bien Valoración en euros

Dibujos, grabados y fotografías

15.000

Acuarelas, aguadas y pasteles

30.000

Esculturas

50.000

Cuadros

150.000

Ao igual que no caso anterior, necesitarán en todo caso permiso de exportación definitivo, temporal con posibilidade de venda ou temporal para a súa saída do territorio español:

 • Os bens culturais que teñan máis de cen anos de antigüidade.
 • Os incluídos no Inventario Xeral de Bens Mobles Patrimonio Histórico.

Para aqueles bens que teñan menos de cen anos aplícase o Regulamento (CE) 116/2009, del Consejo del 18 de diciembre de 2008 relativo a la exportación de Bienes Culturales:

 • Requiren permiso de exportación aqueles bens que teñan entre cincuenta e cen anos de antigüidade, sempre e cando o seu valor supere as seguintes cifras:
Exportación con destino a outros países
Tipo de ben Valoración en euros
Debuxos, gravados e fotografías 15.000
Acuarelas, augadas e pasteis 30.000
Esculturas 50.000
Cadros 150.000

Aqueles bens de entre 50 e 100 anos que quedan por debaixo destas cantidades deberán solicitar o permiso de exportación, pero entregaráselles un certificado do Ministerio que acredite ante as autoridades aduaneiras que esa obra non precisa permiso de exportación

Só poderán solicitar permiso de exportación temporal, nunca definitivo nin temporal con posibilidade de venda:

 • Os bens de interese cultural ou aqueles que teñan iniciado expediente para a súa declaración como Ben de Interese Cultural.
 • Os bens que fosen declarados inexportables como medida cautelar.
 • Os bens de titularidade pública.
 • Non necesitan permiso de exportación (aínda que o solicitante da exportación deberá presentar na Aduana unha declaración xurada ou algún outro documento que acredite a actualidade das obras):
  • Os bens que teñan entre cincuenta e cen anos de antigüidade cuxo valor quede por debaixo das cifras arriba indicadas.
  • Os bens que teñan menos de cincuenta anos de antigüidade, tanto de autores vivos, como xa falecidos.

Subir