Volver

Definición de bens culturais protexidos

A Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e de Arquivos e Bibliotecas, a través da Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Histórico, é responsable do mantemento e actualización do Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural e do Inventario Xeral de Bens Mobles, onde se recolle a información dos bens que as Comunidades Autónomas ou o Estado decidiron establecer algún tipo de protección.

Estes bens culturais con algún destes niveis de protección xestiónanse en dúas bases de datos:

Bens Mobles

Segundo o artigo 335 do Código Civil, considéranse bens mobles os susceptibles de apropiación que non sexan considerados inmobles, e en xeral todos os que se poidan transportar dun punto a outro sen menoscabo da cousa inmoble a que estean unidos.

Os bens desta base de datos poden ter a declaración de Ben de Interese Cultural ou ter sido incluídos no Inventario Xeral de Bens Mobles.

Bens Inmobles

Son considerados bens inmobles os que recolle o artigo 334 do Código Civil, e cantos elementos poidan considerarse consubstanciais cos edificios e formen parte destes ou do seu medio ou o formasen, aínda que no caso de poder ser separados constitúan un todo perfecto de fácil aplicación a outras construcións ou a usos distintos do seu orixinal (Lei 16/1985, art. 14.1).

Os bens inmobles integrados no Patrimonio Cultural Español poden ser declarados:

  • Monumentos
  • Xardín histórico
  • Conxunto histórico
  • Sitio histórico
  • Zona arqueolóxica

Todos os bens incluídos nesta base de datos foron declarados Bens de Interese Cultural.

Subir