Volver

Adquisición preferente de bens culturais

Dereito de tanteo

O tanteo é un dereito de adquisición preferente que se pode exercitar na transmisión de bens culturais:

 • Bens culturais entre particulares.
 • Bens pertencentes ao patrimonio histórico artístico español en poxa pública.

Todas as administracións poden gozar deste dereito. Non obstante, o Estado ten preferencia sobre os demais sempre que trate de adquirir bens mobles para un museo, arquivo ou biblioteca de titularidade estatal.

 • Tanteo entre particulares: Este dereito pódese exercitar na venda entre particulares de:
  • Un ben de interese cultural.
  • Un ben incluído no Inventario Xeral de Bens Mobles.
  • Un ben que teña iniciado expediente de declaración de Ben de Interese Cultural.
  Os propietarios deberán notificar a súa intención de vender á Comunidade Autónoma correspondente e ao Ministerio de Cultura, especificando o prezo e as condicións en que se vaia realizar a transmisión.Salto de línea Salto de línea Nun prazo máximo de dous meses despois da notificación, a Comunidade Autónoma e o Ministerio deberán comunicar ao vendedor se se exercita ou non o dereito de tanteo, para si, para unha entidade benéfica ou para calquera entidade de dereito público, previo informe da Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español.Salto de línea Salto de línea En caso de exercitar o dereito de tanteo (Orde Ministerial) o prazo para efectuar o pagamento é de dous exercicios orzamentarios dende a publicación da Orde Ministerial.Salto de línea
 • Tanteo en poxa pública .Salto de línea Salto de línea Os licitadores deberán notificar, cun prazo de antelación de entre catro e seis semanas, ás administracións competentes, as poxas públicas nas que se pretenda vender calquera ben integrante do Patrimonio Histórico Español, enviando os datos que figuran nos catálogos da poxa.Salto de línea A Administración Xeral do Estado poderá exercer o dereito de tanteo mediante a comparecencia dun representante do Ministerio de Cultura na poxa, o cal, no momento en que se determine o prezo de remate do ben licitado, manifestará o propósito de facer uso de tal dereito, quedando en suspenso a adxudicación do ben.Salto de línea Salto de línea Posteriormente, por medio dunha Orde Ministerial, publicada no BOE, formalízase o exercicio deste dereito, indicándose o destino do ben. A administración ten dous exercicios orzamentarios para efectuar o pagamento dende a data da Orde Ministerial.Salto de línea

Dereito de retracto

O retracto pódese exercitar cando:

 • Non fose correctamente comunicada unha compravenda entre particulares dun ben de interese cultural ou dun ben inventariado, que teña iniciado expediente de declaración de Ben de Interese Cultural.
 • Non se comunicase a venda de bens pertencentes ao Patrimonio Histórico Español en poxa pública.

Con este dereito adquírese o ben que foi obxecto do contrato de compravenda nas mesmas condicións que o comprador.

O prazo para poder exercitar este dereito é de seis meses dende que se ten coñecemento da venda.

Para exercitalo é necesario o acordo favorable da xunta e lévase a cabo por medio dunha Orde Ministerial.

Oferta de venda irrevogable

Segundo a normativa, a presentación ante o Ministerio dunha solicitude de exportación temporal con posibilidade de venda ou de exportación definitiva considérase oferta de venda irrevogable a favor da Administración Xeral do Estado, sendo o prezo desta o valor sinalado na solicitude da exportación.

A aceptación desta oferta de venda pola Administración do Estado acordarase mediante Orde do Ministerio de Cultura, que se notificará ao interesado.

A Administración disporá dun prazo de seis meses para aceptar ou rexeitar expresamente a oferta de venda irrevogable, e se a acepta disporá dun ano para o seu pagamento.

Documentos relacionados

Subir