Ud está aquí:
 1. Inicio
 2. Cultura
 3. Industrias Culturais
 4. Información Xeral. Industrias Culturais
 5. Xestión das Industrias Culturais no Ministerio

Xestión das Industrias Culturais no Ministerio

Esta Dirección Xeral está integrada polas seguintes subdireccións:

 • A Subdirección Xeral de Promoción de Industrias Culturais e Mecenado.
 • A Subdirección Xeral de Propiedade Intelectual.
 • A Subdirección Xeral de Promoción do Libro, a Lectura e as Letras Españolas.
 • A Subdirección Xeral de Cooperación Cultural coas Comunidades Autónomas.
 • A Subdirección Xeral de Promoción Exterior da Cultura.

A Subdirección Xeral de Promoción de Industrias Culturais e de Mecenado é unha subdirección pioneira nas políticas culturais que se encarga de centralizar as medidas destinadas ao fomento das industrias culturais e creativas.

As súas funcións son as seguintes:

 • O deseño das políticas de promoción das industrias culturais, así como o seu desenvolvemento, ou coordinación cando correspondan a competencias concretas do resto dos seus centros directivos ou organismos públicos do departamento.
 • O deseño das políticas de acción e promoción cultural, así como o seu desenvolvemento, ou a coordinación, cando correspondan a competencias concretas do resto dos centros directivos ou organismos públicos do departamento. A colaboración con outras institucións, entidades e persoas públicas ou privadas para o desenvolvemento de programas de acción cultural conxuntos.
 • O impulso da participación da sociedade nos procesos de creación, dinamización cultural e obtención de recursos a través de programas de patrocinio, voluntariado e turismo cultural, en coordinación, neste último caso, cos órganos da Administración Xeral do Estado competentes en materia de promoción turística.
 • O establecemento e a xestión, se for o caso, do réxime de subvencións e axudas que non sexan competencia específica doutro órgano directivo, de acordo cos obxectivos determinados nos programas do Ministerio.
 • O impulso e a coordinación das actividades de mecenado relativas ao departamento.
Subir