Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Cultura
  3. Artes Escénicas e Música
  4. Queixas e suxestións

Queixas e suxestións dirixidas ao INAEM

En aplicación dos programas de calidade previstos no Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado, así como da normativa sobre a relación por medios electrónicos das Administracións Públicas cos cidadáns, estes poderán presentar as súas queixas e suxestións a través do Rexistro Electrónico dirixíndoas aos servizos centrais do INAEM, ou a calquera das súas Unidades de Produción. Para iso, será necesario dispoñer de certificado electrónico recoñecido.

A data e hora oficial de presentación da solicitude é a data e hora que queda recollida no momento de proceder á sinatura electrónica, é dicir, cando se pulse o botón "Asinar e Enviar".

Para presentar unha queixa ou suxestión en nome propio ou en representación doutra persoa física debe utilizar un certificado dixital de persoa física.

Para presentar unha queixa ou suxestión en representación dunha persoa xurídica pode utilizar un certificado de persoa física a nome do representante ou un certificado de persoa xurídica no que conste a identidade do representante e da entidade representada.

Reclamacións e suxestións poden ser presentados nos servizos centrais da INAEM (Plaza del Rey, 1. 28004, Madrid), en calquera Unidades ou calquera rexistro público, en persoa ou por correo. Para o procesamento debe ser formalizada no formulario estándar, dispoñible na sede dos servizos mencionados anteriormente e nesta mesma páxina, unha descarga.

As queixas e suxestións non teñen carácter de recurso administrativo, nin a súa presentación interrompe os prazos para recorrer estabelecidos na normativa vixente, de forma que non determinarán, de ningún modo, a renuncia ao exercicio de calquera dereito e acción por parte dos cidadáns.

Más información

Subir