Ud está aquí:
  1. Inicio
  2. Actualidade de Cine
  3. Custo de películas

Custo de películas

O custo dunha película é a suma dos gastos necesarios para a súa realización. O investimento do Produtor nunha película é o custo menos as axudas e subvencións de carácter público, ou a participación de televisións en calidade de coprodutor nesta.

As empresas produtoras que recibiran axudas do ICAA para a realización das súas películas, ou desexen optar a axudas para a amortización destas, deben acreditar documentalmente o seu custo de produción.

O devandito custo está formado por:

  • A suma dos gastos necesarios para a súa realización, incluído o da obtención da primeira copia estándar.
  • O gasto derivado de determinados conceptos que sinala a normativa aplicable.

Os conceptos que integran o custo dunha película se poden consultar no Artigo 6. 4 da Orde CUL/3928/2006.

Pode solicitarse o recoñecemento do custo dunha película cubrindo a instancia e documento de custo existente para este efecto e achegando calquera dos documentos seguintes:

  • Informe especial de auditoría, realizado por un auditor inscrito no rexistro oficial de auditores de contas.
  • Presentando os xustificantes de gastos mediante contratos, nóminas, facturas ou documentos de gastos expedidos conforme á normativa aplicable.

O investimento do produtor nunha película determínase deducindo do custo da película:

  • As subvencións e axudas económicas de calquera tipo percibidas ou concedidas e pendentes de percibir.
  • As achegas realizadas en concepto de coprodutor ou produtor asociado por calquera administración, entidade ou empresa pública, ou sociedades que presten servizos de televisión.

Estas circunstancias deberán ser declaradas ante o ICAA.

O custo e investimento do produtor constitúen a base para o cálculo das axudas á produción que pode recibir unha empresa produtora.

Subir