Ud está aquí:
  1. Portada

Aviso legal

Este é un dominio en internet da titularidade do Ministerio de Cultura (CIF S-2800239-B). Praza do Rei 1, Madrid 28004. Tel: 917 017 000.

O Ministerio de Cultura infórmalle de que o acceso e uso deste portal, dominios asociados e subdominios (en diante, "o portal"), así como os servizos ou contidos aos que se acceda a través do mesmo, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que este acceso poida precisar a aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se non está conforme cos termos deste Aviso Legal, rogamos non faga uso do portal, xa que calquera uso do mesmo ou dos servizos e contidos implica a aceptación dos termos legais recollidos neste texto. As condicións e termos recolleitos neste Aviso poden variar, polo que lle convidamos a que revíseos cando visite de novo o portal.

O Ministerio de Cultura resérvase o dereito a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do portal, así como a realizar cambios co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do portal ou do seu deseño, sen previa notificación aos usuarios. Os contidos e servizos que ofrece o portal actualízanse continuamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos no portal.

A información obtida a través do portal, así como as respostas ás cuestións expostas nos seus formularios de contacto, cumpre unha función de información xeral e atención ao cidadán nos termos establecidos no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán, polo que en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante algún.

Para os efectos deste documento enténdese por “axente reutilizador” toda persoa, física ou xurídica que reutilice información do sector público, xa sexa para fins comerciais ou non comerciais.

1. Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

A estrutura do portal, o seu deseño e os seus códigos fonte, as bases de datos, deseños, logos, marcas e outros signos distintivos, textos, fotografías, imaxes, vídeos e demais contidos, así como a súa forma de presentación, incluídos no portal do Ministerio de Cultura son titularidade do Ministerio de Cultura ou das súas entidades colaboradoras e están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O Ministerio de Cultura autoriza a reutilización dos textos, fotografías, imaxes, vídeos e demais contidos dispoñibles no portal de acordo con as seguintes licenzas:

Licenza xeral de reutilización de documentos cuxa autoría corresponda ao Ministerio de Cultura e os seus organismos públicos adscritos ou dependentes.

O Ministerio de Cultura autoriza a reutilización dos textos, fotografías, imaxes, vídeos e demais contidos postos a disposición no portal do Ministerio de Cultura cuxa fonte orixinal sexa o propio Ministerio de Cultura de conformidade coas condicións xerais establecidas nos artigos 7 e 8 do Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro BOE, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal, e no Anexo deste real decreto que se reproduce adaptado ao Ministerio a seguir:

Aviso legal para a modalidade xeral de posta a disposición dos documentos reutilizables

Obrigatoriedade das condicións xerais

As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo datos.gob.es/aviso-legal Nova xanela vinculan a calquera axente reutilizador polo mero uso dos documentos sometidos a elas.

Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual.

As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas. Enténdese por reutilización o uso de documentos que están en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que este uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, do 16 de novembro BOE, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información calquera que sexa o seu soporte, material ou electrónico, así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe, utilizada, incluíndo tamén os datos nos seus niveis máis desagregados ou “en bruto”.

Esta autorización comporta, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

Condicións xerais para a reutilización.

Para a reutilización de documentos son de aplicación as seguintes condicións xerais:

1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.

2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: Orixe dos datos: Ministerio de Cultura.

3. Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivese incluída no documento orixinal.

4. Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que o Ministerio de Cultura titular da información reutilizada participa, patrocina ou apoia a reutilización que leve a cabo con ela.

5. Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.

Exclusión de responsabilidade

A reutilización de documentos realizarase por conta e risco do axente reutilizador, correspondéndolle en exclusiva responder fronte a terceiros polos danos que puidesen causarse.

O Ministerio de Cultura non será responsable do uso que fagan os axentes reutilizadores das ferramentas e informacións contidas na web, nin tampouco de calquera tipo de dano que, de forma directa ou indirecta, produza ou poida producir a información reutilizada.

Responsabilidade do axente reutilizador.

O axente reutilizador áchase sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37/2007, do 16 de novembro.

Co obxectivo de informar os motores e sistemas automatizados de procura en Internet, incorporaranse os mecanismos de localización de información pública reutilizable que se estimen oportunos. Para iso, aínda que se poderán utilizar outras modalidades técnicas, proponse o seguinte comando básico, que enlaza coas condicións xerais de reutilización:

<a href="http://www.datos.gob.es/avisolegal" rel="license">Aviso legal</a>

ou ben o comando

<a href="http://www.datos.gob.es/avisolegal">Aviso legal</a ..>

Licenza de reutilización de documentos cuxa autoría sexa de terceiros distintos ao Ministerio de Cultura e os seus organismos públicos adscritos ou dependentes

Respecto dos documentos publicados neste portal cuxa autoría sexa de terceiros, enténdese que os dereitos exclusivos que os protexen foron cedidos ao Ministerio de Cultura ou os seus Organismos Públicos, adscritos ou dependentes, a través do correspondente instrumento xurídico, con carácter previo á súa posta a disposición, en virtude do disposto no artigo 308 da Lei 9/2017, do 8 de novembro BOE, de Contratos do Sector Público. Neste caso, resulta de aplicación a licenza xeral de reutilización de documentos do apartado anterior, salvo que a área deste Portal onde figuran as obras protexidas por dereitos de propiedade intelectual inclúa un aviso específico onde se dispoña expresamente outra cousa. Neste último caso, a licenza de reutilización estará limitada ás condicións específicas contidas nese aviso, ou, na súa falta, á descarga do este contido polo usuario exclusivamente para uso privado, sempre que estes contidos permanezan íntegros, quedando o seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, totalmente prohibidos, salvo que medie autorización expresa do Ministerio de Cultura.

Licenza de reutilización de documentos, arquivos e coleccións de orixe privada

Canto aos documentos, arquivos e coleccións de orixe privada conservados nos arquivos, bibliotecas e museos, a súa posta a disposición con fins de reutilización efectúase de acordo ás condicións establecidas no instrumento xurídico que dese lugar á conservación e custodia destes fondos en institucións culturais públicas, de conformidade co disposto na Disposición Adicional cuarta da Lei 37/2007, do 16 de novembro.

Declaración final e punto de contacto

O Ministerio de Cultura declara o seu compromiso co respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros. Por iso, rogamos que se considera que este portal puidese estar a vulnerar os seus dereitos, contacte connosco a través do formulario de contacto do Ministerio indicando no asunto de consúltaa “Desacordo co Aviso Legal”.

2. Ligazóns ou hiperligazóns

O Ministerio de Cultura facilítalle o acceso a outras páginas web que poden ser da súa interés. O obxectivo das este ligazóns é únicamente proporcionarlle a búsqueda dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet. No entanto, ditas páginas non pertencen ao ministerio, nin leste revisa os seus contidos e, por iso, non se fai responsable dos mesmos, do funcionamento da página enlazada ou dos posibles dáñvos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, dáñvos ou accións que puidesen derivarse do acceso á página web da ligazón.

As persoas que se propoñan establecer unha hiperligazón entre a súa página web e a do Ministerio de Cultura deberán ter en conta o seguinte:

  • O establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Ministerio de Cultura e o propietario da página web que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Ministerio de Cultura dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Ministerio de Cultura autorizou expresamente a hiperligazón, nin que supervisou ou asumiu os servizos ofrecidos ou postos a disposición na página web desde a que se establece a hiperligazón.
  • O Ministerio de Cultura non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, dáñvos ou accións que puidesen derivarse do acceso á página web da hiperligazón.
  • A página web na que se estableza a hiperligazón non podrá conter marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Ministerio de Cultura, excepto os signos que formen parte do mesma hiperligazón.
  • A página web na que se estableza a hiperligazón non contendrá informacións con contidos ilícitos, discriminatorios, contrarios aos principios éticos comúnmente aceptados ou atenten contra a orde público ou dereitos de terceiros.
  • En calquera momento, o Ministerio de Cultura podrá requirir a supresión da ligazón ao seu dominio, sen necesidade de alegar causa algunha. En tal caso, a página que realizase a ligazón deberá proceder á súa inmediata supresión, axiña que como reciba a notificación deste extremo por parte do Ministerio de Cultura.

3. Frames

O Ministerio de Cultura prohíbe expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera mecanismo que altere o diseñou, configuración orixinal ou contidos do seu portal.

4. Lei aplicable e jurisdicción

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos términos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei españonda. Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao portal ou o uso dos seus servizos, o Ministerio de Cultura e a usuaria ou o usuario acordan someterse aos xuíces e tribunais do seu domicilio, sempre que esté situado en territorio español.

Información actualizada en abril de 2024.

Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Mais información no noso aviso sobre as traducións.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar