Ud está aquí:
  1. Portada

Aviso legal

Este é un dominio en internet da titularidade do Ministerio de Cultura (CIF S-2800239-B). Praza do Rei 1, Madrid 28004. Tel: 917 017 000.

Condicións xerais de uso do portal

O Ministerio de Cultura infórmalle de que o acceso e uso deste portal, dominios asociados e subdominios (en diante, "o portal"), así como os servizos ou contidos que a través del póidanse obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos este servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos non faga uso do portal, xa que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto. As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo o portal.

O Ministerio de Cultura resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación aos usuarios, a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do portal, así como a realizar cambios co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos no portal.

A información obtida a través do portal, así como das respostas ás cuestións expostas nos seus formularios de contacto, cumpre unha función de información xeral e atención ao cidadán nos termos establecidos no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán, polo que en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante algún.

1. Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

Tanto o deseño do portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen ao Ministerio de Cultura ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial as imaxes e outros elementos gráficos contidos no servidor do Ministerio de Cultura.

Autorízase a reprodución total ou parcial dos textos proporcionados polo portal, sempre que se manteña a súa integridade e que se cite expresamente ao Ministerio de Cultura como fonte da información. Para o resto de contidos a licenza de uso limítase á descarga por parte do usuario do este contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros, quedando o seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, totalmente prohibidos salvo que medie expresa autorización do Ministerio de Cultura.

O Ministerio de Cultura declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este portal puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto co Ministerio de Cultura.

2. Privacidade

De acordo con o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello (Regulamento Xeral de Protección de Datos, en diante RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD en diante) o Ministerio de Cultura comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. O Ministerio de Cultura estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos facilitados polos usuarios.

Por parte da cidadanía, a visita ao portal institucional do Ministerio de Cultura efectúase de forma anónima. Soamente deberán proporcionar os datos persoais imprescindibles para poder acceder a aqueles servizos da web que dispoñan de xestión ou trámite específico para a prestación requirida (por exemplo, trámites en sede electrónica, formularios de contacto,… ).

Estes datos persoais incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Ministerio de Cultura e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo RGPD e demais disposicións de aplicación. Todas as actividades de tratamento atópanse recollidas no inventario de actividades de tratamento do Ministerio de Cultura Nova xanela.

Toda a información respecto diso está dispoñible en nosas:

A legitimación de cada tratamento pode estar baseada, segundo establece o RGPD no seu artigo 6 en: o cumprimento dunha obriga legal, dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, a execución dun contrato, polo consentimento das persoas ou a protección de intereses vitais.

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais. No entanto, nas que proceda será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo con o previsto na citada lexislación, ou en caso de suposto legal.

As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo ministerio poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a oporse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, cando cumpra, na forma prevista no RGPD ante a unidade responsable do tratamento, a través do formulario da sede electrónica Sede do ministerio ou mediante unha solicitude dirixida á SX de Atención ao Cidadán, Documentación e Publicacións, Praza do Rei 1, 28004 Madrid (España). Contacto do Delegado de Protección de Datos, DPD: dpd@cultura.gob.es e-mail

No caso de que o Ministerio de Cultura non atenda o seu pedimento os cidadáns tamén poderán acudir á Axencia Española de Protección de Datos Nova xanela

3. Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española. Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao portal ou o uso dos seus servizos, o Ministerio de Cultura e a usuaria ou o usuario acordan someterse aos xuíces e tribunais do seu domicilio, sempre que estea situado en territorio español.

4. Ligazóns ou hiperligazóns

O Ministerio de Cultura facilítalle o acceso a outras páxinas web que consideramos poden ser do seu interese. O obxectivo das este ligazóns é unicamente proporcionarlle a procura dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet. No entanto, ditas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos e, por iso, non pode facerse responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da ligazón.

As persoas que se propoñan establecer unha hiperligazón entre a súa páxina web e a do Ministerio de Cultura deberán ter en conta o seguinte:

  • O establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Ministerio de Cultura e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Ministerio de Cultura  dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Ministerio de Cultura autorizou expresamente a hiperligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece a hiperligazón.
  • O Ministerio de Cultura non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da hiperligazón.
  • A páxina web na que se estableza a hiperligazón non poderá conter marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Ministerio de Cultura, excepto aqueles signos que formen parte do mesma hiperligazón.
  • A páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá informacións con contidos que sexan ilícitos, discriminatorios, contrarios aos principios éticos comunmente aceptados ou atenten contra a orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

 

En calquera momento, o Ministerio de Cultura poderá requirir a supresión da ligazón ao seu dominio, sen necesidade de alegar causa algunha. En tal caso, a páxina que realizase a ligazón deberá proceder á súa inmediata supresión, axiña que como reciba a notificación deste extremo por parte do Ministerio de Cultura.

5. Frames

O Ministerio de Cultura prohibe expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu portal.

6. Estatísticas de uso

O Ministerio de Cultura informa da utilización da ferramenta Google Analytics neste portal a efectos exclusivamente estatísticos. As cookies asociadas á ferramenta poden ser aceptas ou rexeitadas en calquera momento co configurador de cookies do portal.

7. Cookies

Este portal utiliza cookies que almacenan e recuperan información cando navega. En xeral, estas tecnoloxías poden servir para finalidades moi diversas, como, por exemplo, recoñecerlle como usuario, obter información sobre os seus hábitos de navegación, ou personalizar a forma en que se mostra o contido. O ministerio segue as indicacións da Axencia Española de Protección de Datos Nova xanela para o uso das cookies e en ningún caso identifícase o usuario do portal.

Dispón de información adicional en nosa

O consentimento prestado ao uso das cookies ten unha validez de ata dous anos, pero se quere cambiar as súas preferencias pode facelo desde o xestor de cookies ou no seu navegador (en cada un deles a operativa é diferente, pero a función de “Axuda” do seu navegador mostraralle como facelo).

Se o seu navegador non ten Javascript activado, vostede non disporá de todas as funcionalidades do portal optimizadas (carruseis, seguimento, etc.).

Información actualizada en xaneiro de 2024.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar