Castelán

Introdución

O español ou castelán é a lingua románica máis difundida do mundo. Con case 493 millóns de persoas, é a segunda lingua materna por número de falantes, e a terceira lingua nun cómputo global, xa que supera os 591 millóns. É tamén a terceira lingua máis utilizada na rede.

As súas orixes sitúanse no terzo norte da Península Ibérica, no reino de Castela, onde se mesturaban outros dialectos do latín, como o galego-portugués, o astur- leonés, ou o navarro-aragonés. Os seus primeiros testemuños escritos atópanse en glosas marxinais en textos latinos que foron evolucionando ata a aparición das primeiras obras extensas, como o Cantar de Mío Cid.

Durante esta época, o castelán caracterizábase pola ausencia de normas e a presenza notoria do substrato latino, pero a extensa produción literaria e cultural que se deu durante o reinado de Alfonso X deu como resultado unha fixación interna do idioma. Presenta entón unha estrutura e unhas formas que xa estaban bastante afastadas da súa lingua de orixe, aínda que é certo que durante todo o s. XIII e XIV seguen alternándose as formas modernas coas arcaicas.

Co reinado dos Reis Católicos prodúcese un auxe no desenvolvemento do panorama intelectual e cultural que comporta a proliferación de textos específicos e de consumo individual. Ademais, co nacemento da imprenta, multiplícanse as traducións dos clásicos e a súa difusión é máis extensa. Por outra banda, coa unión de ambas as coroas, a lingua de Castela expándese polo reino de Aragón, o que favorece o contacto do castelán con outras linguas. Todas estas novidades produciron o abandono definitivo do castelán medieval, coa aparición de estruturas e formas características do español actual.

No s. XVI comeza a consolidarse de forma definitiva o castelán e os cambios que comezaron a producirse na Idade Media estabilízanse. Isto débese a diversos factores, como a produción literaria, o prestixio que adquire a lingua dentro e fóra da Península e a proliferación de estudos gramaticais, entre os que destacan a Gramática y la Ortografía de Antonio Nebrija. Esta evolución prosegue no s. XVII.

No s. XVIII, prodúcense dous feitos fundamentais que supuxeron a institucionalización do idioma: a fundación da Real Academia Española (1713) e a publicación das primeiras ferramentas oficiais: o Diccionario de Autoridades (1726-1737), a Ortografía de la lengua castellana (1741) e a Gramática de la lengua castellana (1771). Por iso, este período considérase o inicio do español moderno.

Durante os séculos seguintes continúase coa política de unificación lingüística, de xeito que o castelán é o idioma de uso xeneralizado fronte ás outras linguas do país. Así mesmo, o xurdimento dos rexionalismos e nacionalismos, o devir dos acontecementos político-sociais e os avances científicos e técnicos repercuten na creación dun léxico que define as novas realidades, para o que se serve de extranxeirismos.

AGS,RGD,LEG,153610

O castelán nos Arquivos Estatais

O castelán é a lingua predominante nos Arquivos Estatais. Con todo, podemos destacar algúns fondos que poderían resultar relevantes para o seu estudo.

Archivo Histórico Nacional

Na sección Clero atópase a documentación máis antiga do arquivo, con pergameos que datan do s. IX, polo que pode ser interesante para o estudo do castelán nas súas primeiras fases de evolución.

Ademais, outros fondos do arquivo conteñen documentación sobre personaxes que resultan de especial importancia para a historia da lingua e a literatura Lope de Vega Nova xanela, Calderón de la Barca Nova xanela, Gustavo Adolfo Bécquer Nova xanela, Pío Baroja Nova xanela, etc.

Así mesmo, dentro dos fondos privados que se custodian neste arquivo, está a documentación de Eduardo Zamacois Nova xanela, Jacinto Benavente Nova xanela, Juan Ramón Jiménez Nova xanelaou José Echegaray Nova xanela.

Archivo General de Simancas

Dende o punto de vista evolutivo, podemos atopar testemuños das diferentes fases do castelán, xa que o groso da documentación que contén abarca dende o s. XV ata o s. XIX, aínda que tamén hai documentos anteriores e posteriores.

Ademais, o Archivo General de Simancas tamén contén documentación sobre personaxes que resultan de especial importancia para a historia da lingua e a literatura: Antonio de Nebrija Nova xanela, Cervantes Nova xanela, Santa Teresa de Jesús Nova xanela, Quevedo, Frei Luís de León Nova xanela, Arias Montano, etc. Así como licenzas de impresións Nova xanela.

Por outra banda, dende o punto de vista sociolingüístico, poderían resultar interesantes certos fondos do arquivo, onde se mestura a correspondencia Nova xanela producida polos altos estratos da sociedade cos memoriais Nova xanelaenviados polas clases baixas.

Archivo General de la Administración

Neste arquivo podemos atopar expedientes de censura editorial Nova xanela e documentación, así como documentación relacionada con personaxes relevantes para a lingua e a literatura españolas, como Lorca Nova xanela.

Centro Documental de la Memoria Histórica

Este arquivo contén documentación sobre escritores e xornalistas (como Miguel de Unamuno Nova xanela), así como expedientes de censura Nova xanela editorial.

Recursos para a investigación

Bibliografía xeral

  • García Godoy, M.ª Teresa (ed.). El español del siglo XVIII. Cambios diacrónicos en el primer español moderno. Bern, New York: Peter Lang, 2012.
  • Lapesa, Rafael. Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos, 2014.
  • Martínez Linares, M.ª Antonia. El siglo XIX. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006.
  • Menéndez Pidal, Ramón. Historia de la lengua española, Madrid, Real Academia Española / Fundación Ramón Menéndez Pidal, 2005.
  • Roca Marín, Santiago. La lengua en la España de los Austrias. El siglo XVI. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006.

Recursos dixitais

Subir