Multilingüismo en España: pasado e presente

Rexistros da Real Chancelería. ACA

A Subdirección Xeral dos Arquivos Estatais marcouse como unha liña estratéxica visibilizar o patrimonio documental multilingüe que se conserva nos seus centros de arquivo.

O patrimonio documental que se custodia nos arquivos é o produto escrito dun uso lingüístico que evolucionou no tempo. Algunhas destas linguas correspóndense con aquelas que na actualidade poden clasificarse como oficiais, cooficiais ou ben minoritarias. Esta clasificación é un traslado do recollido pola Constitución Española BOE, que no seu artigo 3 estabelece:

  1. O castelán é a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a usala.
  2. As outras linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos.
  3. A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección.

Por tanto e en consecuencia, entendendo que a riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que debe ser obxecto de especial respecto e protección, e co obxecto de facilitar o acceso á riqueza lingüística dos fondos documentais dos Arquivos Estatais, nesta páxina web recóllense diversos fondos e series especialmente paradigmáticos. O propósito é incrementar e actualizar esta información de xeito periódico.

Subir