Ud está aquí:
 1. Presentació
 2. Consell Xacobeo
 3. Comissió Executiva

Comissió Executiva

Regulada mitjançant el Reial Decret 1431/2009, d'11 de setembre, pel qual es reorganitza el Consell Xacobeo

Funcions de la Comissió Executiva

La Comissió Executiva és l'òrgan de suport del Ple i desenvolupa, sota la supervisió d'aquest, les actuacions següents:

 • Impulsar la cooperació entre les diverses institucions i comunitats autònomes per a la realització dels treballs necessaris que permeten que el Ple del Consell Xacobeo compleixi les seves funcions.
 • L'aplicació i el seguiment dels acords que es prenen en el Ple del Consell Xacobeo.
 • Concentrar les actuacions que desenvolupen les diverses administracions en els camps de la protecció, regularització i senyalització del Camí.
 • Coordinar la informació conjunta que es reculli sobre l'estat de conservació del Camí de Sant Jaume.
 • Impulsar la dinamització cultural del Camí, de manera que s'ofereixin serveis i activitats especialment dirigits als pelegrins o a aquelles persones que estiguin interessades a conèixer el Camí en profunditat.
 • Promoure la realització d'estudis detallats dels recursos públics i privats invertits en el Camí, els recursos humans destinats a la gestió, i de la seva valoració com a instrument de desenvolupament econòmic de vertebració territorial.
 • Resoldre les qüestions de caràcter urgent que exigeixin una decisió immediata de les quals es donarà informació en el primer Ple del Consell Xacobeo que se celebri.
 • Qualsevol altra funció que el Ple del Consell Xacobeo li delegui.

Composició de la Comissió Executiva

Està formada pels membres següents:

 • President:Titular de la Direcció General d’Indústries Culturals i Cooperació del Ministeri de Cultura i Esport.
 • Secretària:Titular de la Sotsdirecció General de Cooperació Cultural amb les Comunitats Autònomes. Direcció General d’Indústries Culturals i Cooperació del Ministeri de Cultura i Esport.

Vocals: un representant amb rang de director general designat per cada vocal del Ple.

Vocals de les comunitats autònomes:

 • Titular de la Direcció de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Política Lingüística i de la comunitat autònoma del País Basc.

 • Titular de la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la comunitat autònoma de Catalunya.

 • Titular de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura i Turisme de la comunitat autònoma de Galícia.

 • Titular de la Direcció de l’Agència de Turisme de Galícia. Conselleria de Cultura i Turisme de la comunitat autònoma de Galícia.

 • Titular de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria de Cultura, Política Lingüística i Turisme de la comunitat autònoma del Principat d’Astúries.

 • Titular de la Direcció General d’Acció Cultural de la Conselleria d’Universitats, Igualtat, Cultura i Esport de la comunitat autònoma de Cantàbria.

 • Titular de la Direcció General de Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de La Rioja.

 • Titular de la Direcció General de Cultura, Institució Príncipe de Viana del Departament de Cultura i Esport de la Comunitat Foral de Navarra.

 • Titular de la Secretaria General Tècnica del Departament d'Educació, Cultura i Esport de la comunitat autònoma d'Aragó.
 • Titular de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura i Turisme de la comunitat autònoma de Castella i Lleó.

Vocals de l'Administració General de l'Estat:

 • Titular de la Direcció de Relacions Culturals i Científiques. Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

 • Titular de la Inspecció General del Ministeri d’Hisenda.

 • Titular de la Direcció General d’Organització i Inspecció del Ministeri de Foment.

 • Titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

 • Titular de la Direcció General de l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

 • Titular de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

 • Titular del Gabinet Tècnic de la Sotssecretaria del Ministeri per a la Transició Ecològica.

 • Titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura i Esport.

 • Titular de la Direcció General de Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport.

 • Titular de la Direcció General de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) del Ministeri de Cultura i Esport.

Subir