Subjectes de propietat intel·lectual

És necessari distingir entre els subjectes dels drets d'autor i els subjectes dels altres drets de propietat intel·lectual (coneguts també com a drets afins, connexos o veïns):

Subjectes dels drets d'autor:

Es considera autor a la persona natural que creï alguna obra literària, artística o científica. Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur. La propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel sol fet de la seva creació.

La condició d'autor té un caràcter irrenunciable; no pot transmetre's intervivos ni mortis causa, no s'extingeix amb el transcurs del temps, així com tampoc no entra en el domini públic ni és susceptible de prescripció.

Subjectes dels altres drets de propietat intel·lectual:

  • Artistes intèrprets o executants. S'entén per això la persona que representa, canta, llegeix, recita o interpreta en qualsevol forma una obra. A aquesta figura s'assimila la de director d'escena i d'orquestra.
  • Productors de fonogrames. Persona natural o jurídica, sota la iniciativa i responsabilitat del qual es realitza per primera vegada la fixació exclusivament sonora de l'execució d'una obra o d'altres sons.
  • Productors d'enregistraments audiovisuals. Persona natural o jurídica que té la iniciativa i assumeix la responsabilitat de l'enregistrament audiovisual.
  • Entitats de radiodifusió. Persones jurídiques sota la responsabilitat organitzativa i econòmica de les quals es difonen emissions o transmissions.
  • Creadors de meres fotografies. Persona que realitza una fotografia o una altra reproducció obtinguda per un procediment anàleg, quan ni una ni l'altra no tenen el caràcter d'obres protegides al llibre I de la Llei de propietat intel·lectual.
  • Protecció de determinades produccions editorials. Fa referència a les obres inèdites en domini públic i a determinades obres no protegides per les disposicions del llibre I del TRLPI.
Subir