Les entitats de gestió col·lectiva

Entitats de gestió col·lectiva

Les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual, regulades en el títol IV del llibre III del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, poden definir-se com organitzacions privades de base associativa i naturalesa no lucrativa que es dediquen en nom propi o aliè a la gestió de drets de propietat intel·lectual de caràcter patrimonial a compte dels seus legítims titulars.

Sotmeses a tutela administrativa, requereixen l'autorització del Ministeri per actuar en el compliment de les seves funcions, entre les quals es troben les següents:

  • Administrar els drets de propietat intel·lectual conferits, amb subjecció a la legislació vigent i als seus estatuts. Aquestes entitats exerciten drets de propietat intel·lectual, bé de forma delegada pels seus legítims titulars, o bé per mandat legal (drets de gestió col·lectiva obligatòria); persegueixen les violacions d'aquests drets mitjançant un control de les utilitzacions; fixen una remuneració adequada al tipus d'explotació que es realitzi i perceben aquesta remuneració d'acord amb el que s'ha estipulat.
  • En l'àmbit de les utilitzacions massives, subscriure contractes generals amb associacions d'usuaris del seu repertori i fixar tarifes generals per la seva utilització.
  • Permetre fer efectius els drets de naturalesa compensatòria (per exemple, remuneració per còpia privada).
  • Realitzar el repartiment de la recaptació neta corresponent als titulars de drets.
  • Prestar serveis assistencials i de promoció dels autors i artistes intèrprets o executants.
  • Protegir i defensar els drets de propietat intel·lectual contra les infraccions que es cometin, i acudir en el seu cas a la via judicial.
Subir