Volver

Presentació de l’Àrea de Patrimoni Cultural

Aquestes pàgines mostren activitats, programes i instruments que utilitza el Ministeri per investigar, conservar i difondre el Patrimoni Històric espanyol.

Descriuen les funcions dels organismes encarregats responsables en matèria de patrimoni en el Ministeri: la Sotsdirecció General de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, la Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric, la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol, i el Consell del Patrimoni Històric Espanyol.

Desenvolupen continguts sobre:

  • Béns protegits a Espanya. Tipus, definicions, i nivells de protecció per a la seva declaració i accés a les bases de dades de béns mobles i béns immobles.
  • Conservació i restauració del Patrimoni Històric. La conservació i restauració del Patrimoni Històric, la investigació en aquest camp i l'arxivament i difusió de la documentació disponible sobre aquest patrimoni corresponen a la Sotsdirecció General de l'Institut del Patrimoni Històric Espanyol.
  • Adquisició de béns culturals. Les diferents maneres en què l'Estat compra o accepta una donació o llegat, etc., amb la qual cosa s'augmenta el Patrimoni Històric espanyol.
  • Exportació i importació. Normativa, tipus i processos a seguir per a la sortida o entrada al país de béns que tenen algun tipus de protecció.
  • 1% cultural. Normativa, definició, sol·licituds (terminis i requisits) i aplicacions d'aquest finançament generat per les obres publiques.
  • Patrimoni Mundial. Definició, criteris d'inclusió, organismes i normativa de la Unesco. A més permet l'accés al llistat de béns de Patrimoni Mundial, a la informació d'Espanya com a estat-part i a un recorregut històric i visual per béns espanyols que han estat declarats.
  • Garantia de l'Estat. Definició, funcionament, aplicacions, exclusions normativa i impresos de sol·licitud d'aquest sistema pel qual l'Estat espanyol assumeix el compromís d'assegurar béns que se cedeixin temporalment per a la seva exhibició.
  • Mecenatge. Definició, normativa, i incentius fiscals d'aquesta fórmula de participació social per a la conservació i l'enriquiment del Patrimoni Històric espanyol.

A més, s'ofereix legislació estatal, autonòmica, comunitària i internacional, convenis amb altres ministeris, amb comunitats autònomes, amb organitzacions internacionals o amb altres institucions, serveis al ciutadà, procediments administratius, beques, ajuts i subvencions i publicacions del sector.

Subir