Introducció a la gestió del patrimoni cultural

El Ministeri té en la seva estructura dues sotsdireccions encarregades de la protecció i conservació del Patrimoni Cultural espanyol, dependents de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals.

Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric. És responsable de l'aplicació del règim jurídic de la protecció del Patrimoni Cultural. A més, aquesta Sotsdirecció té associada la coordinació dels següents òrgans:

  • Consell del Patrimoni Històric Espanyol. Òrgan de coordinació entre l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes la finalitat del qual és facilitar la comunicació i l'intercanvi de programes d'actuació i informació relatius al Patrimoni Cultural espanyol.
  • Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol. Òrgan consultiu col·legiat adscrit a la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals responsable de la revisió de les sol·licituds d'exportació, la importació i l'adquisició de béns.

Sotsdirecció General de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. Les seves principals funcions són l'elaboració i execució de plans per a la conservació i restauració del Patrimoni Cultural espanyol; l'estudi de mètodes i tècniques actualitzades per a la restauració i conservació d'aquest; l'arxivament, tractament tècnic i difusió de la documentació disponible sobre aquest patrimoni i de la que es refereix als projectes; intervencions i treballs realitzats en cada cas concret; la difusió i l'intercanvi amb organismes internacionals; la formació de tècnics que atenguin les finalitats de l'Institut, i la proposta de celebració de convenis amb altres administracions públiques i entitats públiques o privades per a la conservació del Patrimoni.

El Ministeri només és competent en els següents casos establerts en l'apartat 6b de la Llei 16/1985, del Patrimoni Cultural espanyol.

  • Exportació/Importació.
  • Espoliació.
  • Béns del Patrimoni Cultural espanyol adscrits a serveis públics gestionats per l'Administració de l'Estat i Patrimoni Nacional.
Subir