Volver

Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya

L'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, abans Institut de Conservació i Restauració de Béns Culturals, va ser creat el 1985 a causa de dos motius fonamentals: l'adhesió d'Espanya a altres països a través de tractats, convencions i altres mecanismes administratius relatius al Patrimoni Cultural i la necessitat de cohesionar en un sol centre estatal tots els organismes que funcionaven fins a aquesta data. D'aquesta manera es garantia una unitat de criteris bàsics en el camp de la conservació i restauració de béns culturals.

Funcions

  • L'elaboració i execució dels plans per a la conservació i restauració dels béns immobles del Patrimoni Històric, sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Gerència d'Infraestructures i Equipaments de Cultura, així com la cooperació amb altres administracions públiques i entitats públiques o privades per al desenvolupament dels esmentats plans i el seu seguiment.
  • L'elaboració i execució dels plans per a la conservació i restauració dels béns mobles del Patrimoni Històric, així com dels fons que constitueixen el patrimoni documental i bibliogràfic i la cooperació amb altres administracions públiques i entitats públiques o privades per al desenvolupament dels esmentats plans i el seu seguiment.
  • La promoció i foment dels projectes d'investigació arqueològica espanyola a l'exterior.
  • L'arxiu i tractament tècnic i difusió de la documentació disponible sobre el Patrimoni Històric espanyol i de la que es refereix als projectes, intervencions i treballs realitzats sobre aquest patrimoni; la investigació i estudi sobre criteris, mètodes i tècniques per a la seva conservació i restauració, així com la formació de tècnics i especialistes en conservació i restauració dels béns immobles i mobles integrants de l'esmentat patrimoni.

Organització

L'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya s'estructura orgànicament en cinc serveis, per dur a terme les funcions que té encomanades:

Monuments. La seva missió és l'elaboració i execució de plans per a la conservació i restauració de béns immobles.

S'encarrega de:

  • la conservació i restauració d'edificis i conjunts urbans a través d'operacions de consolidació, reparació i manteniment;
  • l'excavació, investigació i estudi de jaciments arqueològics, conservació de materials i difusió dels resultats;
  • la investigació i documentació etnogràfica.

Llibres i documents. Centra la seva activitat en la conservació del patrimoni documental i bibliogràfic mitjançant la recomanació de les mesures preventives oportunes i la restauració de manuscrits, impresos, enquadernacions, gravats, dibuixos, materials fotogràfics, etc.

Béns mobles. Elabora i executa els plans per a la conservació i restauració dels objectes artístics, arqueològics i etnogràfics que constitueixen el nostre Patrimoni Històric i assessora tècnicament altres centres.

Documentació.

  • Arxiva, processa i difon la documentació disponible sobre el Patrimoni Històric Artístic així com la que es refereix a projectes, intervencions i treballs realitzats amb relació a aquest patrimoni.
  • Du a terme el pla de publicacions de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya relatiu tant a l'activitat professional del centre com a la investigació sobre mètodes i tècniques de conservació i restauració.

Laboratoris. Contribueixen, des d'aspectes científics i tècnics, a la conservació i restauració de béns culturals. Els àmbits d'actuació inclouen l'estudi material de l'obra, estat de conservació i tècniques i factors que en milloren la preservació.

Subir