Volver

Consell del Patrimoni Històric

És un òrgan de col·laboració entre les Administracions de l'Estat i de les comunitats autònomes, i té com a finalitat essencial facilitar la comunicació i l'intercanvi de programes d'actuació i informació relatius al Patrimoni Històric espanyol.


Funcions

Les funcions del Consell del Patrimoni Històric espanyol són:

  • Conèixer els programes d'actuació, tant estatals com regionals, relatius al Patrimoni Històric espanyol, així com els resultats d'aquests.
  • Elaborar i aprovar els plans nacionals d'informació sobre el Patrimoni Històric, que tenen com a objecte fomentar la comunicació entre els diferents serveis i promoure la informació necessària per al desenvolupament de la investigació científica i tècnica.
  • Elaborar i proposar campanyes d'activitats formatives i divulgatives sobre el Patrimoni Històric.
  • Informar de les mesures que s'han d'adoptar per assegurar la necessària col·laboració per tal de complir els compromisos internacionals contrets per Espanya que afectin el Patrimoni Històric espanyol.
  • Informar sobre la destinació dels béns recuperats de l'exportació il·legal.
  • Emetre informes sobre els temes relacionats amb el Patrimoni Històric que el president sotmeti a la seva consulta.
  • Qualsevol altra funció que, en el marc de la competència del Consell, s'atribueixi per alguna disposició legal o reglamentària.

Documents relacionats

  • Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol, article 3.(PDF: 119 kB)
  • Reial decret 111/1986, articles 2 a 6.(PDF: 126 kB)
Subir