Volver

Funcionament de la Garantia de l'Estat

La Garantia de l'Estat és un compromís entre l'Estat espanyol i el titular del bé, sent la institució organitzadora la que formalitza l'acord entre ambdues parts.

Hi ha un sistema combinat d'assegurança: la cobertura d'una quantitat inicial fins a un determinat límit (franquícia), que contracta la institució organitzadora amb una companyia asseguradora privada; per sobre d'aquest límit, és l'Estat qui assumeix la responsabilitat indemnitzatòria. Els límits de la franquícia apareixen recollits al Reial decret 1680/1991.

La quantia de les indemnitzacions que atorgui, en el seu cas, l'Estat, es determinarà segons les següents regles establertes al Reial decret 1680/1991:

  • Per pèrdua, sostracció o destrucció de l'obra el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport abonarà al cedent d'aquesta una quantitat igual al valor de l'obra declarat a la sol·licitud i reconegut en l'ordre d'atorgament de Garantia de l'Estat.
  • Per dany de l'obra, la indemnització comprendrà:
    • El cost raonable de la restauració de l'obra establert de mutu acord entre el cedent i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o, de no arribar a tal acord, el determinat per un pèrit mútuament acceptat per ambdues parts.
    • Una quantitat igual a la depreciació en el valor de mercat de l'obra després de la restauració, i s'establirà l'esmentada quantitat de mutu acord entre el cedent i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o, en cas de no existir aquest acord, el que determini un pèrit acceptat per ambdues parts.
    • La quantia d'aquesta indemnització no podrà excedir del valor de l'obra declarat a la sol·licitud i reconegut en l'ordre d'atorgament de Garantia de l'Estat.
Subir