Volver

Procediment per a la importació de béns culturals

Els béns mobles la importació dels quals s'hagi fet legalment i estigui degudament documentada poden optar per una d'aquestes dues possibilitats:

 • Sol·licitar a la comunitat autònoma competent que els béns esmentats siguin inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles o siguin declarats Béns d'Interès Cultural.Salto de línea Una vegada que els béns siguin inclosos a l'Inventari General o declarats Béns d'Interès Cultural, en el termini màxim d'un any des de la seva importació, l'importador obtindrà en els impostos sobre la renda de les persones físiques i sobre societats una deducció en la quota del 15% de l'import de les inversions o despeses que s'haguessin creat per a l'adquisició dels béns esmentats a l'estranger, sempre que els béns romanguin en territori espanyol i dins del patrimoni del seu titular durant almenys quatre anys.
 • Presentar davant de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques del Ministeri una sol·licitud de declaració d'importació.Salto de línea En un termini màxim de tres mesos a partir de la data de la importació, el titular pot presentar (per duplicat) davant de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques una declaració d'importació segons el model oficial. Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  • Béns procedents de països no membres de la Unió Europea: documentació que acrediti la propietat del bé (per exemple, factura de compra) i document únic duaner (DUA) d'importació.
  • Béns procedents de països membres de la Unió Europea: documentació que acrediti la propietat del bé (per exemple, factura de compra) i documentació que acrediti la data d'entrada del bé a Espanya (per exemple, factura de l'empresa de transport).
  De la presentació d'aquesta declaració davant del Ministeri es deriva un règim especial per un termini de deu anys (prorrogable per deu anys més si així ho sol·licita l'interessat) amb una sèrie d'avantatges per al cas que el propietari vulgui exportar aquest bé altra vegada fora d'Espanya. En aquest supòsit, i sempre que es realitzi correctament la sol·licitud d'exportació, aquesta:
  • No pot ser denegada.
  • No paga taxes.
  • No és subjecta a cap dels drets d'adquisició preferent de què disposa l'Administració (oferta de venda irrevocable, drets de tempteig i retracte), ja que aquests béns no formen part del Patrimoni Cultural Espanyol.
  • Els béns importats i declarats no poden ser declarats Béns d'Interès Cultural, llevat de sol·licitud del propietari.
  El dret a aquest règim especial és objectiu, no subjectiu, és a dir, es concedeix a l'objecte declarat davant del Ministeri, sigui quin sigui el titular.

Más información

Para obtener más información acerca del procedimiento de importación de bienes culturales pueden ponerse en contacto con la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico a través de estos dos canales:

Subir