Volver

Tipus d'exportació de béns culturals

En funció de la intenció amb què es faci l'exportació, es distingeixen tres tipus:

  • Definitiva.
  • Temporal amb possibilitat de venda.
  • Temporal.

Les dues primeres tenen caràcter privat i són les que sol·liciten els particulars per al trànsit de béns culturals.

L'ús més habitual per a la tercera és el trasllat de béns integrants del Patrimoni Cultural per a diferents finalitats, com ara:

  • Exposicions internacionals.
  • Sortides per a restauració d'obres.
  • Estudis científics, etc.

El període màxim d'estada a l'exterior dels béns exportats temporalment és de cinc anys, que pot ser renovable fins a deu o vint anys, depenent de la categoria dels béns exportats.

L'autorització d'exportació definitiva i la temporal amb possibilitat de venda (quan aquesta efectivament es produeix) de béns fora de la Unió Europea està subjecta a una taxa establerta.

En aquests casos, la declaració del valor del bé és considerada oferta de venda irrevocable en favor de l'Administració de l'Estat i el seu preu és el valor assenyalat, a excepció de les sol·licituds d'exportació dels béns la importació dels quals hagi estat realitzada legalment i declarada d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 16/1985.

Continguts relacionats

Subir