Volver

Taxes aplicables a l'exportació de béns culturals

L'autorització d'exportació definitiva i la temporal amb possibilitat de venda (quan es produeix) de béns fora de la Unió Europea està subjecta a una taxa establerta.

Per tant s'eximeix del pagament de taxes a les exportacions de béns següents:

 • Béns amb destinació a països de la Unió Europea.
 • Béns la importació dels quals ha estat declarada segons l'article 32 de la Llei 16/1985.
 • Béns exportats temporalment.
 • Béns amb menys de cent anys no inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles.
 • Béns que tenen entre 50 i 100 anys d'antiguitat i tenen com a destinació països que no són membres de la UE, si queden per sota dels valors assenyalats al Reglament (CE) 116/2009
 • Béns amb menys de 50 anys.

La gestió de la taxa pertany al Ministeri. Els diners s'ingressen al Tresor Públic i es destina a l'adquisició de béns d'interès per al Patrimoni Cultural Espanyol.

La base imposable de la taxa:

 • Exportacions definitives: el valor declarat a la sol·licitud del permís d'exportació. Un cop fet l'ingrés, el sol·licitant n'ha de remetre a la Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric el justificant. Quan sigui rebut, el permís d'exportació serà lliurat al sol·licitant.
 • Exportacions temporals amb possibilitat de venda: el preu efectiu de la venda quan es produeixi. El sol·licitant ha d'abonar la taxa d'exportació només en cas de venda de l'obra a l'estranger. Així doncs, rebrà el permís d'exportació abans d'abonar la taxa.
  • Té un termini d'un any per comunicar a la Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric si ha venut l'obra o si, al contrari, l'ha tornat a introduir al territori espanyol.
  • En cas de venda, després de la notificació del sol·licitant, la Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric calcula el preu que ha de pagar el sol·licitant i li és comunicat per escrit. A la notificació s'adjunta l'imprès autocopiador de liquidació de la taxa. Un cop fet l'ingrés, el sol·licitant n'ha de remetre a la Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric el justificant.

Càlcul de la taxa

Parts de la taxa

No s'aplica el tipus de gravamen directament sobre el valor total del bé que s'exporta, sinó que s'apliquen els diferents percentatges per parts:

 • Fins a 6.000 euros: 5%.
 • De 6.001 a 60.000 euros: 10%.
 • De 60.001 a 600.000 euros: 20%.
 • De 600.001 en amunt: 30%.

Exemple: en el cas d'una exportació per valor de 10.000 euros, heu de calcular-ne la taxa de la manera següent:

El 5% per als primers 6.000 euros i el 10% per als 4.000 restants, de manera que la quantitat que heu de pagar és: 300 + 400 = 700 euros.

Càlcul de la taxa realitzat per lots individualitzats

Per tal que l'aplicació de la taxa sigui més justa i proporcionada per al particular, es calcula la taxa separadament per a cada lot inclòs en l'exportació.

Exemple: en el cas de d'una exportació per valor de 10.000 euros, que inclogui dos béns per valor de 5.000 euros cada un, no s'aplica una taxa del 10% als 10.000 euros, sinó que s'aplica una del 5% a cada obra.

Documents relacionats

Subir