Volver

Exportació de béns culturals a altres països

Com en el cas anterior, per sortir del territori espanyol necessiten en tot cas permís d'exportació definitiu, temporal amb possibilitat de venda o temporal:

 • Els béns culturals que tenen més de cent anys d'antiguitat.
 • Els inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric.

Per als béns que tenen menys de cent anys s'aplica el Reglament (CE) 116/2009, del Consejo del 18 de diciembre de 2008 relativo a la exportación de Bienes Culturales:

 • Requereixen permís d'exportació aquells béns que tenen entre cinquanta i cent anys d'antiguitat, sempre que el valor superi les xifres següents:
Exportació amb destinació a altres països
Tipus de bé Valoració en euros
Dibuixos, gravats i fotografies 15.000
Aquarel·les, aiguades i pastels 30.000
Escultures 50.000
Quadres 150.000

Els béns que tenen entre 50 i 100 anys que queden per sota d'aquestes quantitats han de sol·licitar el permís d'exportació, però reben un certificat del Ministeri que acredita davant de les autoritats duaneres que l'obra no necessita permís d'exportació

Només poden sol·licitar permís d'exportació temporal, mai definitiu ni temporal amb possibilitat de venda:

 • Els Béns d'Interès Cultural o els que han iniciat un expedient per ser declarats Bé d'Interès Cultural.
 • Els béns que han estat declarats inexportables com a mesura cautelar.
 • Els béns de titularitat pública.
 • No necessiten permís d'exportació (encara que el sol·licitant de l'exportació ha de presentar a la duana una declaració jurada o algun altre document que acrediti l'actualitat de les obres):
  • Els béns que tenen entre cinquanta i cent anys d'antiguitat, el valor dels quals queda per sota de les xifres indicades a dalt.
  • Els béns que tenen menys de cinquanta anys d'antiguitat, tant d'autors vius com morts.

Exportación con destino a otros países
Tipo de bien Valoración en euros

Dibujos, grabados y fotografías

15.000

Acuarelas, aguadas y pasteles

30.000

Esculturas

50.000

Cuadros

150.000

Com en el cas anterior, per sortir del territori espanyol necessiten en tot cas permís d'exportació definitiu, temporal amb possibilitat de venda o temporal:

 • Els béns culturals que tenen més de cent anys d'antiguitat.
 • Els inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric.

Per als béns que tenen menys de cent anys s'aplica el Reglament (CE) 116/2009, del Consejo del 18 de diciembre de 2008 relativo a la exportación de Bienes Culturales:

 • Requereixen permís d'exportació aquells béns que tenen entre cinquanta i cent anys d'antiguitat, sempre que el valor superi les xifres següents:
Exportació amb destinació a altres països
Tipus de bé Valoració en euros
Dibuixos, gravats i fotografies 15.000
Aquarel·les, aiguades i pastels 30.000
Escultures 50.000
Quadres 150.000

Els béns que tenen entre 50 i 100 anys que queden per sota d'aquestes quantitats han de sol·licitar el permís d'exportació, però reben un certificat del Ministeri que acredita davant de les autoritats duaneres que l'obra no necessita permís d'exportació

Només poden sol·licitar permís d'exportació temporal, mai definitiu ni temporal amb possibilitat de venda:

 • Els Béns d'Interès Cultural o els que han iniciat un expedient per ser declarats Bé d'Interès Cultural.
 • Els béns que han estat declarats inexportables com a mesura cautelar.
 • Els béns de titularitat pública.
 • No necessiten permís d'exportació (encara que el sol·licitant de l'exportació ha de presentar a la duana una declaració jurada o algun altre document que acrediti l'actualitat de les obres):
  • Els béns que tenen entre cinquanta i cent anys d'antiguitat, el valor dels quals queda per sota de les xifres indicades a dalt.
  • Els béns que tenen menys de cinquanta anys d'antiguitat, tant d'autors vius com morts.

Subir