Volver

Definició de béns culturals protegits

La Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioteques, a través de la Sotsdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric, és responsable del manteniment i actualització del Registre General de Béns d'Interès Cultural i de l'Inventari General de Béns Mobles, on es recull la informació dels béns als quals les comunitats autònomes o l'Estat han decidit establir algun tipus de protecció.

Aquests béns culturals, amb algun d'aquests nivells de protecció, es gestionen en dues bases de dades:

Béns mobles

Segons l'article 335 del Codi civil, es consideren béns mobles els susceptibles d'apropiació que no siguin considerats immobles, i en general tots els que es puguin transportar d'un lloc a un altre sens detriment de la cosa immoble a què estiguin units.

Els béns d'aquesta base de dades poden tenir la declaració de Bé d'Interès Cultural o haver estat inclosos a l'Inventari General de Béns Mobles.

Béns immobles

Són considerats béns immobles els que recull l'article 334 del Codi civil, i tots els elements que es puguin considerar consubstancials amb els edificis i en formin part o siguin part del seu entorn o ho hagin estat, encara que en el cas de poder-se separar constitueixin un tot perfecte de fàcil aplicació a altres construccions o a usos diferents de l'original (Llei 16/1985, art. 14.1).

Els béns immobles integrats al Patrimoni Cultural Espanyol poden ser declarats:

  • Monuments
  • Jardí històric
  • Conjunt històric
  • Lloc històric
  • Zona arqueològica

Tots els béns inclosos en aquesta base de dades han estat declarats Béns d'Interès Cultural.

Subir