Volver

Adquisició preferent de béns culturals

Dret de tempteig

El tempteig és un dret d'adquisició preferent que es pot exercitar en la transmissió de béns culturals:

 • Béns culturals entre particulars.
 • Béns pertanyents al Patrimoni Historicoartístic Espanyol en subhasta pública.

Totes les administracions poden gaudir d'aquest dret. Tanmateix, l'Estat té preferència sobre els altres sempre que es tracti d'adquirir béns mobles per a un museu, arxiu o biblioteca de titularitat estatal.

 • Tempteig entre particulars: Aquest dret es pot exercitar a la venda entre particulars de:
  • Un Bé d'Interès Cultural.
  • Un bé inclòs a l'Inventari General de Béns Mobles.
  • Un bé que tingui iniciat expedient de declaració de Bé d'Interès Cultural.
  Els propietaris han de notificar la intenció de vendre a la comunitat autònoma corresponent i al Ministeri, i especificar el preu i les condicions amb què es vol fer la transmissió.Salto de línea Salto de línea En un termini màxim de dos mesos després de la notificació, la comunitat autònoma i el Ministeri de Cultura han de comunicar al venedor si s'exercita o no el dret de tempteig, per a si mateix, per a una entitat benèfica o per a qualsevol entitat de dret públic, tot això, després de l'informe de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol.Salto de línea Salto de línea En cas d'exercitar el dret de tempteig (Ordre ministerial) el termini per efectuar el pagament és de dos exercicis pressupostaris des de la publicació de l'Ordre ministerial.Salto de línea
 • Tempteig en subhasta pública .Salto de línea Salto de línea Els subhastadors han de notificar, amb un termini d'antelació d'entre quatre i sis setmanes, a les administracions competents, les subhastes públiques en les quals es pretengui vendre qualsevol bé integrant del Patrimoni Històric Espanyol, enviant les dades que figuren als catàlegs de la subhasta.Salto de línea L'Administració General de l'Estat pot exercir el dret de tempteig mitjançant la compareixença d'un representant del Ministeri de Cultura a la subhasta, el qual, en el moment en què es determini el preu d'adjudicació del bé subhastat, manifesta el propòsit de fer ús d'aquest dret, i queda en suspens l'adjudicació.Salto de línea Salto de línea Posteriorment, per mitjà d'una Ordre ministerial, publicada al BOE, es formalitza l'exercici del dret esmentat, i se n'indica la destinació. L'administració té dos exercicis pressupostaris per efectuar el pagament des de la data de l'Ordre ministerial.Salto de línea

Dret de retracte

El retracte es pot exercitar quan:

 • No s'hagi comunicat correctament una compravenda entre particulars d'un Bé d'Interès Cultural o d'un bé inventariat, que tingui iniciat un expedient de declaració de Bé d'Interès Cultural.
 • No s'hagi comunicat la venda de béns pertanyents al Patrimoni Històric Espanyol en subhasta pública.

Amb aquest dret s'adquireix el bé que va ser objecte del contracte de compravenda en les mateixes condicions que el comprador.

El termini per poder exercitar aquest dret és de sis mesos des que es té coneixement de la venda.

Per exercitar-lo és necessari l'acord favorable de la junta i es du a terme per mitjà d'una Ordre ministerial.

Oferta de venda irrevocable

Segons la normativa, la presentació davant del Ministeri d'una sol·licitud d'exportació temporal amb possibilitat de venda o d'exportació definitiva es considera oferta de venda irrevocable a favor de l'Administració General de l'Estat, i el seu preu és el valor assenyalat a la sol·licitud de l'exportació.

L'acceptació d'aquesta oferta de venda per l'Administració de l'Estat s'acorda mitjançant una ordre del Ministeri de Cultura, que es notifica a l'interessat.

L'Administració disposa d'un termini de sis mesos per acceptar o rebutjar expressament l'oferta de venda irrevocable, i si l'accepta disposa d'un any per pagar-la.

Documents relacionats

Subir