Volver

Gestió en el Ministeri

L'Estat té competència exclusiva sobre les biblioteques de titularitat estatal, sense perjudici de la seva gestió per part de les comunitats autònomes (article 149.1.28 de la Constitució).

A més, l'Estat, sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes, considerarà el servei de la cultura com deure i atribució essencial i facilitarà la comunicació cultural entre les comunitats autònomes, d'acord amb elles (article 149.2 de la Constitució).

En conseqüència, la gestió del Ministeri s'estén a dos àmbits: les biblioteques de titularitat estatal i el Sistema Espanyol de Biblioteques i la cooperació bibliotecària.

El Sistema Espanyol de Biblioteques i la cooperació bibliotecària

La Llei de patrimoni històric espanyol preveu l'existència del Sistema Espanyol de Biblioteques.

El Reglament de biblioteques públiques de l'Estat i del Sistema Espanyol de Biblioteques ha quedat derogat, en tot el relatiu a aquest últim, per la Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques i pel Reial decret 1573/2007, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament del Consell de Cooperació Bibliotecària.

La Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques defineix el Sistema Espanyol de Biblioteques, del qual és element essencial la cooperació bibliotecària.

El Reglament del Consell de Cooperació Bibliotecària regula la composició, funcions, organització i funcionament d'aquest òrgan a través del qual es canalitza la cooperació bibliotecària entre administracions públiques.

Biblioteques de titularitat estatal

A la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, al seu Títol VII, es regula el règim jurídic de la creació d'aquestes biblioteques, dels seus edificis i col·leccions, de l'accés a les mateixes i de la seva comunicació i coordinació.

El Reial decret 582/1989, de 19 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de biblioteques públiques de l'Estat i del Sistema Espanyol de Biblioteques, desenvolupa allò que preveu la Llei de patrimoni històric pel que fa a les biblioteques públiques de l'Estat, que són una part de les de titularitat estatal.

La Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques preveu, entre altres qüestions, la normalització i coordinació de l'actuació de les biblioteques de titularitat de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics, que són una part, de les de titularitat estatal ja que altres poders de l'Estat i òrgans constitucionals són, igualment, titulars de biblioteques.

El Reial decret 1572/2007, de 30 de novembre, pel qual es regulen els òrgans de coordinació de les biblioteques de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics desenvolupa la Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques en aquest punt. Les ordres ministerials de constitució de les comissions ministerials de coordinació de biblioteques de cada departament són, al seu torn, desenvolupament d'aquest Reial decret.

Salto de línea
Salto de línea
Subir