Asturià-lleonés

Santa María del Naranco

Introducció

L'asturià és la llengua romànica nascuda de l'evolució del llatí parlat a les terres constitutives del Conventum Asturum de l'administració romana i posteriorment base territorial del regne medieval d'Astúries i Lleó. Per aquesta raó rep també la denominació d'asturià-lleonès, asturlleonés o lleonés, si bé actualment la seva major vitalitat es concentra en la pròpia Astúries o àrees lleoneses contigües, així com a Miranda do Douro (Portugal), on rep la denominació de mirandés. Un altre terme alternatiu és el bable, transmès per diversos textos erudits des de finals del XVIII i present en usos administratius actuals.

Tipològicament, es presenta dins del continu hispanoromànic en una posició intermitja entre el castellà i el bloc galaicoportuguès, encara que la major afinitat estructural amb aquest últim permet considerar una subfamília nord-occidental hispànica constituïda per tots dos dominis.

Actualment, un terç de la població asturiana es reconeix com a parlant d'asturià, segons l'enquesta de l'Euskobarómetro de 2017 Nova finestra, encara que amb uns nivells de competència lingüística i una distribució social molt desigual del seu ús.

La particularitat lingüística asturlleonesa està expressament reconeguda en els estatuts d'autonomia d'Astúries Nova finestra i de Castella i Lleó Nova finestra, tot i que només la primera Comunitat Autònoma ha desenvolupat una legislació específica (Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturianoNova finestra). L'organisme oficial responsable de la seva codificació normativa és l'Academia de la Llingua Asturiana, fundada en 1980.

AHN, CLERO-SECULAR_REGULAR,Car.831,N.3

L'asturlleonès en els Arxius Estatals

Els testimonis documentals de l'asturlleonès es remunten a la diplomàtica altmedieval, encara que un ús ple i conscient del sistema romanç local només es registra des del segle XII (es pren com a referència el Fur d'Avilés de 1155) i es generalitza en les escrivanies a partir de mitjans del XIII. Un segle més tard és ja observable una incipient castellanització dels escrits notarials, que en períodes posteriors amb prou feines acullen asturianismes lèxics o gramaticals de manera dispersa i poc sistemàtica. Des d'alsehores, la llengua queda relegada al registre oral-col·loquial o, si s'escau, a composicions literàries, documentades de manera contínua des del segle XVII.

La documentació històrica de la llengua asturlleonesa es reparteix per diferents arxius estatals, autonòmics, municipals o eclesiàstics. Els principals fons antics es conserven en els arxius de les catedrals d'Oviedo Nova finestra i León Nova finestra, del monestir de San Pelayo Nova finestra o dels municipis d'Oviedo/Uviéu Nova finestra o Avilés Nova finestra. Els materials documentals més importants per als últims segles estan dipositats a la Biblioteca de Asturias Nova finestra, la del Real Instituto de Estudios Asturianos i l'Academia de la Llingua Asturiana, entre altres.

Els Arxius Estatals també conserven abundant documentació en llengua asturlleonesa, des del període medieval fins al contemporani.

Archivo Histórico Nacional

La secció de Clergat recull els arxius de nombroses institucions eclesiàstiques de l'àrea lingüística asturlleonesa com a conseqüència de la Desamortització del segle XIX.

 • Catedral de Oviedo Nova finestra Conserva documentació complementària que guarda la pròpia institució. Es remunta fins al segle IX. Consta de 69 lligalls, 67 volums y 14 carpetes de pergamins, on s'hi troben diverses actes notarials medievals en llengua asturiana.
 • Catedral de León Nueva ventana Petit fons documental complementari del que conserva la pròpia institució. Es remunta al segle X, incloent-hi diversos pergamins, lligalls i volums.

 • Monestir de Santa María de Carrizo Nueva ventana Monestir cistercenc femení fundat en 1176. El fons inclou una carpeta de pergamins d'època medieval, a més de diversos lligalls i volums de cronologia posterior.

 • Monestir de Santa María de Belmonte Nueva ventana Cenobi masculí d'origen altmedieval que va adoptar l'orde del Císter al segle XII. Conserva 14 carpetes de pergamins, en bona mesura medievals i redactats en asturià.

Archivo General de la Administración

Recursos per a la recerca

Bibliografia general

 • Francisco Alonso de la Torre Gutiérrez, “Análisis gráfico-fonético de documentos notariales escritos en Asturias durante los siglos XIII, XIV y XV”, Res Diachronicae 18 (2020), pp. 63-85. Disponible en xarxa PDF

 • Xosé Lluis García Arias, Gramática Histórica de la Lengua Asturiana. Uviéu. Academia de la Llingua Asturiana, 2003. Disponible en xarxa

 • José Ramón Morala Rodríguez, “Norma i usos gràfics en la documentació lleonesa”, Aemilianense 1 (2004), pp. 405-429. Disponible en xarxa PDF

 • Elena E. Rodríguez Díaz, “Lengua asturiana y cultura oficial en la Asturias del siglo XIV”, Lletres Asturianes 35 (1990), pp. 127-134. Disponible en xarxa PDF

 • Xulio Viejo Fernández, La formación histórica de la llingua asturiana. Oviedo/Uviéu, Ediciones Trabe, 2003.

 • Xulio Viejo Fernández, La llingua n’Asturies al traviés de los sieglos. Gijón/Xixón, Trea, 2022.

Diccionaris

 • Diccionariu de la llingua asturiana. Academia de la Llingua Asturiana, Oviedo/Uviéu, 2000. Disponible en xarxa Nova finestra
 • Xosé Lluis García Arias, Toponimia asturiana: el porqué de los nombres de nuestros pueblos. Oviedo/Uviéu, Prensa Asturiana/La Nueva España, 2005. Disponible en xarxa Nova finestra
 • Xosé Lluis García Arias, Diccionariu etimolóxicu de la llingua asturiana. Oviedo/Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana/Universidá d’Uviéu, 2017-2021.
 • Jannick Le Men, Léxico del leonés actual. León, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro", 2002-2012. Disponible en xarxa Nova finestra

Repertoris documentals

 • Ana María Cano González et al., Repertorio bibliográfico de fuentes documentales del dominio lingüístico asturiano-leonés en la edad media. Oviedo/Uviéu, Conseyería de Cultura del Principáu d’Asturies, 1996.
Subir