Ud está aquí:
  1. Presentación

Aviso legal

Est és un domini en internet de la titularitat del Ministeri de Cultura (CIF S-2800239-B). Plaza del Rei 1, Madrid 28004. tel.: 917 017 000.

El Ministeri de Cultura li informa que l'accés i ús d'aquest portal, dominis associats i subdominis (d'ara endavant, "el portal"), així com els serveis o continguts als quals s'accedeixi a través del mateix, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Aviso Legal, sense perjudici que aquest accés pugui precisar l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si no està conforme amb els termes d'aquest Aviso Legal, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús del mateix o dels serveis i continguts implica l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. Les condicions i termes recollits en aquest Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que els revisi quan visiti de nou el portal.

El Ministeri de Cultura es reserva el dret a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del portal, així com a realitzar canvis amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del portal o del seu disseny, sense prèvia notificació als usuaris. Els continguts i serveis que ofereix el portal s'actualitzen contínuament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits al portal.

La informació obtinguda a través del portal, així com les respostes a les qüestions plantejades en els seus formularis de contacte, compleix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establerts en l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant algun.

A l'efecte d'aquest document s'entén per “agent reutilitzador” tota persona, física o jurídica que reutilitzi informació del sector públic, ja sigui per a finalitats comercials o no comercials.

1. Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

L'estructura del portal, el seu disseny i els seus codis font, les bases de dades, dissenys, logos, marques i altres signes distintius, textos, fotografies, imatges, vídeos i altres continguts, així com la seva forma de presentació, inclosos al portal del Ministeri de Cultura són titularitat del Ministeri de Cultura o de les seves entitats col·laboradores i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

El Ministeri de Cultura autoritza la reutilització dels textos, fotografies, imatges, vídeos i altres continguts disponibles al portal d'acord amb les següents llicències:

Llicència general de reutilització de documents l'autoria dels quals correspongui al Ministeri de Cultura i els seus organismes públics adscrits o depenents.

El Ministeri de Cultura autoritza la reutilització dels textos, fotografies, imatges, vídeos i altres continguts posats a disposició al portal del Ministeri de Cultura la font original de la qual sigui el propi Ministeri de Cultura de conformitat amb les condicions generals establertes en els articles 7 i 8 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre BOE, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal, i en l'Annex d'aquest reial decret que es reprodueix adaptat al Ministeri a continuació:

Avís legal per a la modalitat general de posada a la disposició dels documents reutilitzables

Obligatorietat de les condicions generals

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent baix datos.gob.es/aviso-legal Nova finestra vinculen a qualsevol agent reutilitzador pel mer ús dels documents sotmesos a elles.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establert a l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre BOE, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que sigui el seu suport, material o electrònic, així com la seva forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge, utilitzada, incloent també les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització.

Per a la reutilització de documents són aplicable les següents condicions generals:

1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.

2. Ha de citar-se la font dels documents objecto de la reutilització. Aquesta cita podrà realitzar-se de la següent manera: Origen de les dades: Ministeri de Cultura.

3. Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecto de la reutilització, sempre quan estigués inclosa en el document original.

4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el Ministeri de Cultura titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es dugui a terme amb ella.

5. Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La reutilització de documents es realitzarà per compte i risc de l'agent reutilitzador, corresponent-li en exclusiva respondre enfront de tercers pels danys que poguessin causar-se.

El Ministeri de Cultura no serà responsable de l'ús que facin els agents reutilitzadors de les eines i informacions contingudes a la web, ni tampoc de qualsevol tipus de dany que, de forma directa o indirecta, produeixi o pugui produir la informació reutilitzada.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador.

L'agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre.

Amb l'objectiu d'informar als motors i sistemes automatitzats de cerca en Internet, s'incorporaran els mecanismes de localització d'informació pública reutilitzable que s'estimin oportuns. Per a això, si bé es podran utilitzar altres modalitats tècniques, es proposa el següent comando bàsic, que enllaça amb les condicions generals de reutilització:

<a href="http://www.datos.gob.es/avisolegal" rel="license">Avís legal</a>

o bé el comando

<a href="http://www.datos.gob.es/avisolegal">Avís legal</a>.

Llicència de reutilització de documents l'autoria dels quals sigui de tercers diferents al Ministeri de Cultura i els seus organismes públics adscrits o depenents

Respecte als documents publicats en aquest portal l'autoria del qual sigui de tercers, s'entén que els drets exclusius que els protegeixen han estat cedits al Ministeri de Cultura o els seus Organismes Públics, adscrits o dependents, a través del corresponent instrument jurídic, amb caràcter previ a la seva posada a disposició, en virtut del que es disposa en l'article 308 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre BOE, de Contractes del Sector Públic. En aquest cas, resulta d'aplicació la llicència general de reutilització de documents de l'apartat anterior, tret que l'àrea d'aquest Portal on figuren les obres protegides per drets de propietat intel·lectual inclogui un avís específic on es disposi expressament una altra cosa. En aquest últim cas, la llicència de reutilització estarà limitada a les condicions específiques contingudes en aquest avís, o, en defecte d'això, a la descàrrega d'aquest contingut per l'usuari exclusivament per a ús privat, sempre que aquests continguts romanguin íntegres, quedant el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, totalment prohibits, tret que intervingui autorització expressa del Ministeri de Cultura.

Llicència de reutilització de documents, arxius i col·leccions d'origen privat

Quant als documents, arxius i col·leccions d'origen privat conservats en els arxius, biblioteques i museus, la seva posada a disposició amb finalitats de reutilització s'efectua d'acord a les condicions establertes en l'instrument jurídic que hagi donat lloc a la conservació i custòdia d'aquests fons en institucions culturals públiques, de conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional quarta de la Llei 37/2007, de 16 de novembre.

Declaració final i punt de contacte

El Ministeri de Cultura declara el seu compromís amb el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Per això, preguem que si considera que aquest portal pogués estar vulnerant els seus drets, contacti amb nosaltres a través del formulari de contacte del Ministeri indicant en l'assumpte de la consulta “Desacordo amb l'Avís Legal”.

2. Links o enllaços

El Ministeri de Cultura li facilita l'accés a altres pàgines web que poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament proporcionar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al ministeri, ni est revisa els seus continguts i, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

Les persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i la del Ministeri de Cultura hauran de tenir en compte el següent:

  • L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Ministeri de Cultura i el propietari de la pàgina web que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del Ministeri de Cultura  dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Ministeri de Cultura ha autoritzat expressament l'enllaç, ni que ha supervisat o assumit els serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç.
  • El Ministeri de Cultura no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.
  • La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Ministeri de Cultura, excepte els signes que formin part del mateix enllaç.
  • La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públic o drets de tercers.
  • A qualsevol moment, el Ministeri de Cultura podrà requerir la supressió de l'enllaç al seu domini, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació d'aquest extrem per part del Ministeri de Cultura.

3. Frames

El Ministeri de Cultura prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

4. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus serveis, el Ministeri de Cultura i la usuària o l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del seu domicili, sempre que estigui situat en territori espanyol.

Informació actualitzada a l'abril de 2024.

Aquesta pàgina web va ser traduïda per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Mes informació en el nostre avís sobre les traduccions.

Subir

Esta web utiliza cookies propias para facilitar la navegación y cookies de terceros para obtener estadísticas de uso y satisfacción.

Puede obtener más información en el apartado "Cookies" de nuestro aviso legal.

AceptarRechazar