Ud está aquí:
 1. Portada
 2. Presentació
 3. Patronat

Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó

Òrgan col·legiat rector d'aquest Arxiu, creat per Reial decret 1267/2006, de 8 de novembre (BOE de 9 de novembre), en el que participen el Ministeri de Cultura i les comunitats autònomes d'Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana i de les Illes Balears.

Funcions

 • Aprovar, a proposta de la Comissió Permanent, el Pla general d'actuació anual.
 • Dur a terme el seguiment del grau de compliment dels plans i programes, com també portar a efecte les activitats necessàries de suport institucional a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
 • Conèixer i informar els plans i programes d'adquisicions, preservació i conservació dels fons documentals.
 • Informar la memòria anual d'activitats elaborada pel Director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i l'avantprojecte de pressupost que haurà de presentar la Sotsdirecció General dels Arxius Estatals.
 • Fomentar i impulsar la participació de la societat en l'enriquiment, la preservació, la conservació i la difusió dels fons documentals de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, formulant les propostes corresponents.
 • Fomentar la relació i l'intercanvi de caràcter tècnic i històric amb altres arxius d'Espanya i de l'estranger.
 • Emetre preceptivament informes sobre qualsevol proposta de sortida permanent de fons de l'Arxiu.
 • Estudiar fórmules i, si escau, gestionar l'obtenció de recursos extraordinaris d'institucions públiques i privades.
 • Informar sobre el nomenament del Director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
 • Constituir comissions d'estudi amb finalitats determinades.

Continguts relacionats

Subir