Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Congressos d'Història de la Corona d'Aragó
  3. Normes reguladores

Volver

Normes reguladores

Aprovades en el VIIIè Congrés, a València, l'1 d'octubre de 1967 i modificades parcialment en el IXè, a Nàpols, el 22 d'abril de 1973 i en el XVè, a Jaca, el 25 de setembre de 1993.

Base I. Dels Congressos

A) Els Congressos d'Història de la Corona d'Aragó estan constituïts pels estudiosos interessats en la temàtica històrica dels països que van integrar aquesta Corona d'Aragó en tant que es reuneixen en assemblees periòdiques d'estudi de l'esmentada temàtica.

B) Aquestes assemblees se celebraran, en principi, cada cinc anys, com a lapse de temps més aconsellable per a obtenir resultats pràctics.

Base II. De la Comissió Permanent

A) Hi haurà una Comissió Permanent dels Congressos d'Història de la Corona d'Aragó com a òrgan superior, la missió de la qual serà la d'assegurar la continuïtat de la celebració periòdica d'aquells i el seu nivell científic, cuidar de l'execució de les resolucions que els mateixos aprovin i servir d'enllaç entre dos congressos successius.

B) La seu de la Comissió Permanent dels Congressos d'Història de la Corona d'Aragó serà l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Es justifica tal resolució davant la necessitat que els Congressos d'Història de la Corona d'Aragó tinguin un lloc on es custodiï la documentació d'aquests, i, d'altra banda, donat el caràcter de continuïtat que els Congressos han de tenir, com es reflecteix en aquestes mateixes normes, convé que existeixi un lloc de la més alta representació que faciliti la labor organitzadora d'aquests Congressos. Tenint en compte que aquesta condició representativa la reuneix solament l'Arxiu de la Corona d'Aragó, s'indica la resolució formulada en la capçalera d'aquesta.

C) La Comissió Permanent estarà composta per vint-i-un membres; a saber: dos representants per cadascun dels antics països d'Aragó, Catalunya, València i Mallorca; un per cadascun dels antics regnes de Navarra i Portugal; dos per les antigues corones de Castella i França; sis més, dos per cadascun, pels territoris italians de Sardenya, Nàpols i Sicília, i, en atenció a l'exposat en l'apartat B) de la base II, el director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

D) Els components de la Comissió Permanent seran designats, excepte aquest últim, que formarà part de la mateixa com a vocal nat, en elecció del Congrés.

Per a ser elegit candidat haurà d'haver participat en dos Congressos successius anteriors al present o en els tres alterns, tret que no hi hagi un altre candidat i sigui designat per la pròpia Comissió Permanent com s'indica en l'apartat C) de la base III.

El seu mandat tindrà vigència d'un Congrés a un altre, podent, no obstant això, ser reelegits. La renovació dels càrrecs es farà sempre en ocasió d'un Congrés, i, a fi de garantir millor la continuïtat en la gestió, serà de la meitat dels seus representants per als països que comptin amb un nombre parell d'ells, i alternativament entre els altres grups diferenciats en l'apartat C) d'aquesta base II.

E) Per a l'elecció es procedirà, en primer lloc, a cobrir les vacants existents, i a continuació es procedirà a la renovació dels càrrecs que hagin de cessar, cessament que recaurà en el més antic de la Comissió o, en igualtat de condicions, en el de major edat.

Base III. Atribucions del Congrés

És aquest, naturalment, el subjecte primer i principal dels poders i decisions dels Congressos d'Història de la Corona d'Aragó. Per tant, a ell correspondrà:

A) L'elecció dels membres de la Comissió Permanent i, si és el cas, la seva reelecció.

B) Tindran veu tots els congressistes assistents i vot els que a més haguessin participat activament en un altre Congrés.

C) Els congressistes de cada país o regne designaran per votació als vocals que hagin de representar-los.

En el cas que el nombre de congressistes d'un antic regne sigui inferior a cinc, la Comissió Permanent designarà al representant d'aquest regne.

Base IV. Atribucions de la Comissió Permanent

Per a complir els fins que se li assenyalen com a propis en la base II, A), la Comissió Permanent podrà:

A) Designar d'entre els seus membres aquells càrrecs que estimés aconsellables, podent també modificar aquestes designacions, sempre que les circumstàncies li ho aconsellessin.

B) Constituir amb alguns dels seus components un comitè executiu o taula de la Comissió Permanent, quan el cregués oportú per a l'eficàcia de les seves activitats.

C) Decidir sobre els temes més indicats i la localitat de reunió del Congrés immediat, per a això tindrà la competència i el dret d'entrar en contacte amb les personalitats més idònies d'aquest lloc o país, transferint a la Comissió Organitzadora del corresponent Congrés que es constituís els poders necessaris.

Subir