Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Activitats
  3. Documents per a la història d'Europa
  4. Decret de Nova Planta

Decret de Nova Planta (16 de gener de 1716)

ACA, Col·leccions, Reserva, 1, fol. 1r Pulse para ampliar
ACA, Col·leccions, Reserva, 1, fol. 7v Pulse para ampliar
ACA, Reial Audiència, Registres, 6, fol. 1r Pulse para ampliar
ACA, Reial Audiència, Registres, 20, fol. 67r Pulse para ampliar

La Nova Planta. El Decret

Tras la fi de la Guerra de Successió per la Corona Espanyola, amb la firma del tractat d’Utrecht el 13 de juliol del 1713, i en Catalunya com a últim escenari polític a on es mantingué el conflicte, després de la caiguda de Barcelona l’11 de setembre del 1714, la creació de la Reial Junta Superior de Justícia i Govern del Principat de Catalunya, erigida per decret del Duc de Berwick del 15 de setembre del 1714, i la caiguda de Cardona el 18 de setembre de l’esmentat any, dos anys desprès es constituí per Decret, dictat pel Consell de Castella el 9 d’octubre del 1715 i despatxat per Reial Cèdula de 16 de gener de 1716, la Nova Planta de la Reial Audiència de Catalunya, presidida pel Capità General, que amb funcions de govern i judicials marcarà un punt de partida de nous camvis en la història.

Amb els decrets de Nova Planta s’inicia un nou model d’organització administrativa absolutista, que responia al desig de Felip V de fer una administració més homogènia de tots els territoris de la monarquia borbònica. Es reforçà la preferència de les autoritats militars sobre les civils, combinant el dualisme de Capità General i Reial Audiència per a les funcions de govern, i tendent a reduir poc a poc el paper de l’Audiència a merament consultiu, sense oblidar per això les grans tensions suscitades entre ambdós poders.

La sistemàtica del Decret, va a ser consistent en dar en primer lloc la nova planta a l’Audiència, després la nova planta administrativa i, per últim, ordenar algunes institucions d’índole diversa. Però no abraçarà tot de manera que es necessitaran posteriors disposicions complementàries que conformaran tot el règim de la Nova Planta.

El Decret de Nova Planta de la Reial Audiència de Catalunya es compon de 44 articles, però és l’article primer el que marca el punt decisiu de la màxima autoritat governativa de Catalunya:

“Haviendo con la asistencia divina y Justicia de mi causa pacificado enteramente mis Armas ese Principado, toca a mi Soveranía establecer govierno en él, y a mi Paternal Dignidad dar para en adelante las más saludables providencias para que sus moradores viuan con paz, sosiego y abundancia…”

La seva estructura borbònica serà definitivament establerta en les Ordenances del 1741 (amb la Reial Cèdula atorgada en Aranjuez el 30 de maig del 1741) que compren les “Ordenanzas que se ha dignado establecer para el mejor régimen y gobierno de la Audiencia de Cataluña”, publicades pe l’Acord el 23 de gener de 1742.

La Nova Planta vista a través dels fons de la Reial Audiència

Per l’estudi d’aquest esdeveniment, que marcaria un nou rumb per a la història de la Monarquia Hispànica, hem realitzat una breu selecció de documents conservats al fons de la Reial Audiència i que, juntament amb el Decret de Nova Planta, mostren part dels assumptes (socials, institucionals, polítics, religiosos, ...) tractats per l’esmentada institució, reflex de l’exercici de les seves funcions, que ens permet entreveure part de l’història de dit període.

1714, setembre, 15. MadridSalto de línea Decret de sa Excel•lència el duc de Berwick i Llíria pel què estableix la Junta Superior de Govern i Justícia del Principat.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Lligalls, 1

1716, gener, 16. MadridSalto de línea Decret de Nova Planta de la Audiència del Principat de Catalunya. Carta Acordada de la Reial Audiència que registra Reial Cèdula sobre la Nova Planta.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Registres, 6, fols. 1r-11r Enllaç a PARES Link externoSalto de línea

1716, juliol, 9. BarcelonaSalto de línea Crida en què s’ordena a tots els naturals dels regnes d’Aragó, Castella i València que hagin seguit el partit enemic que en el termini de deu dies sortin fora dels Reials Dominis de Sa Mejestat, incorrent en les penes esmentades els contraventors.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Registres, 243, fols. 5r-6r Enllaç a PARES Link externoSalto de línea

1717, setembre, 22. BarcelonaSalto de línea Edicte en què s’ordena complir i executar la Reial Orde de Sa Majestat prohibint la introducció, venda i comercialització de teles i robes suspitoses de mals contagiosos que s’introdueixen pels ports d’aquest Principat, especialment el de les “Camises Bretones”.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Registres, 243, fols. 109v-111v Enllaç a PARES Link externoSalto de línea

1717, desembre, 10. BarcelonaSalto de línea Edicte en què es prohibeix en aquests regnes l’entrada dels sucres, dolços i cacau de Marañón que ve dels regnes de Portugal.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Registres, 243, fols. 115v-117r Enllaç a PARES Link externoSalto de línea

1717, desembre, 13. BarcelonaSalto de línea Edicte en què es prohibeix la retenció del llibre de “La vida de San Felipe Benicio”, i qualsevol llibre o història que directa o indirectament contingui clàusules o paraules contra l’estat o regalia de Sa Majestat.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Registres, 243, fols. 117r-119r Enllaç a PARES Link externoSalto de línea

1741, juliol, 6. BarcelonaSalto de línea Carta Acordada de la Reial Audiència que enregistra les Ordenances establertes per Sa Majestat pel millor règim i govern de la Audiència de Catalunya, amb Reial Cèdula expedida en Aranjuez el 30 de maig del 1741.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Registres, 20, fols. 67r-131v Enllaç a PARES Link externoSalto de línea

1742, gener, 23. BarcelonaSalto de línea Ordenances de la Reial Audiència del Principal de Catalunya manades imprimir per Sa Majestat.Salto de línea

1774Salto de línea Sobre prohibició de lluites, pedrades, diversions i disfresses de màscares.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Lligalls, 75

1776Salto de línea Sobre exaccions que gaudeixen els pares de dotze i sis fils.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Lligalls, 77

1790Salto de línea Sobre prohibició d’introduir farines ràncies “poc sanes” importades de Portugal i d’altres parts.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Lligalls, 92

1794Salto de línea Sobre gràcies que es concedeixen als que d’allisten voluntaris per a la guerra contra França.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Lligalls, 96

1797Salto de línea Tractat de pau, amistat, navegació, comerç i pesca entre el Rei d’Espanya i el de Marroc. Salto de línea ACA, Reial Audiència, Lligalls, 160

1808Salto de línea Supressió, per part del duc de Berg, de la prohibició de l’ús d’armes als naturals de Catalunya per Felip V.Salto de línea ACA, Reial Audiència, Lligalls, 118

Transcripció PDF

Bibliografia PDF

Enllaç a PARES Link externo

Subir