Ud está aquí:
  1. Portada
  2. Activitats
  3. Documents per a la història d'Europa
  4. El Codex Calixtinus (1173)

El Codex Calixtinus (1173)

Notaciones musicales en el códice (ACA,COLECCIONES,Manuscritos,Ripoll,99,f. 32r)

El Codex Calixtinus

Liber Sancti Iacobi és el nom amb què es coneix una compilació en cinc llibres de textos de diversa naturalesa (hagiogràfics, litúrgics, homilètics, musicals,...) relatius a l'apòstol Sant Jaume i al pelegrinatge a Compostel·la. Encara que la data i lloc exactes de la seva formació han estat i encara són debatuts, sembla haver-se escrit a França cap a l'any 1140. Aquesta compilació es coneix també com a Codex Calixtinus, per estar atribuïda al papa Calixt II, encara que aquest nom s'acostuma reservar per al manuscrit de la catedral de Santiago de Compostel·la (per això anomenat també Compostelanus). Aquest és considerat habitualment el més antic i complet de la dotzena de manuscrits conservats d'aquesta compilació.

Símbolos del peregrino en el Dietario del General de Cataluña de 1452 (ACA,GENERALITAT,Serie general (N),6,f. 74r)

El Calixtinus de l'ACA

Dels altres manuscrits coneguts del Liber Sancti Iacobi el més important és el procedent de la biblioteca del monestir de Ripoll amb el número 99, conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Sempre ha estat altament valorat per la seva antiguitat, ja que està expressament datat l'any 1173, i pel seu origen: es tracta, com s'explica en una carta inclosa al final del manuscrit, de la còpia dels "cinc llibres que contenen miracles del apòstol" (V libros continens de miraculis apostoli) que es conservaven a la catedral de Santiago realitzada per un monjo del monestir de Santa Maria de Ripoll anomenat Arnaldo de Monte durant el seu viatge de peregrinació a Compostel·la. Per falta de temps, segons explica, va copiar íntegres els llibres segon, tercer (tret del final) i quart i només extractes dels llibres primer i cinquè.

Cuadro "El apóstol Santiago" (1655, Murillo, Museo del Prado)

Els estudiosos han mantingut des de fa un segle un ampli debat sobre si el còdex copiat per Arnaldo de Monte a Compostel·la és l'existent Codex Calixtinus o Compostelanus, o bé es tractava d'un manuscrit anterior, avui perdut, del que tots dos, el còdex de Ripoll i el de Santiago de Compostel·la, serien còpies. En una de les aportacions més recents a aquest debat, Verena Förster Binz, a partir de l'estudi comparatiu detallat dels passatges musicals al manuscrit de Compostel·la i al de Ripoll, conclou que aquest últim no és còpia del primer, ni tampoc són tots dos còpia d'un mateix còdex anterior avui perdut, sinó que vénen de dues tradicions textuals diferents i que, per tant, "no s'ha de considerar obligatòriament que el Codex Calixtinus sigui anterior al Ripoll 99 com fins ara s'havia considerat".

Aquestes conclusions reforcen encara més la importància d'aquest manuscrit del fons de Ripoll a l'Arxiu de la Corona d'Aragó en la transmissió del Liber Sancti Iacobi.

Línea horizontal

L'exemplar de l'ACA, juntament amb els altres manuscrits ibèrics del Liber Sancti Iacobi, ha estat inclòs per la UNESCO al Registre de la Memòria del Món el 2018. Més informació

ACA, Col·leccions, Manuscrits, Ripoll, 99

Enllaç a PARES

BibliografiaPDF

Línea horizontal

Subir